ประกาศ

มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรหรือสถานสาธาณะการกุศล ลำดับที่ ๘๓๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคุลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามที่กฏหมายกำหนดได้

x

ปฏิทินกิจกรรม

  • เรื่องสัมมาชีพ ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุด บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขก็ต่อเมื่อเรามีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ สัมมาชีพ ก็คือ อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และ มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ มันเป็นพร้อมกันหมดทุกอย่าง เป็นทั้งเศรษฐกิจ ทั้งจิตใจ ทั้งศีลธรรม ทั้งสิ่งแวดล้อม พร้อมกันไปหมด เพราะฉะนั้นเวลาเกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ จึงเกิดความร่มเย็นเป็นสุข เศรษฐกิจก็ดี จิตใจก็ดี สังคมก็ดี สิ่งแวดล้อมก็ดี แล้วไอ้ความชั่วช้าต่าง ๆ ก็จะหายไป

    ศ.นพ.ประเวศ วะสี | ราษฎรอาวุโส และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิสัมมาชีพ

สงวนสิทธิ์ พ.ศ.2558. มูลนิธิสัมมาชีพ

User Login