ประกาศ

มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรหรือสถานสาธาณะการกุศล ลำดับที่ ๘๓๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคุลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามที่กฏหมายกำหนดได้

x

กิจกรรม

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 6

 มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง…
  • 25 - 12 - 2015 12:00am - 12:00am
  • National Institute of Development Administration

สงวนสิทธิ์ พ.ศ.2558. มูลนิธิสัมมาชีพ

User Login