มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ลำดับที่ 832 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามที่กฏหมายกำหนดได้