ประกาศ

มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรหรือสถานสาธาณะการกุศล ลำดับที่ ๘๓๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคุลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามที่กฏหมายกำหนดได้

x

สงวนสิทธิ์ พ.ศ.2558. มูลนิธิสัมมาชีพ

User Login