Leadership for Change
Leadership for Change

Leadership for Change (1)

จันทร์, 13 มิถุนายน 2011 15:17

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

Written by

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

lfc1

lfc2

             ๑) โครงการ ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) เป็นโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้    เพื่อสร้างความตระหนัก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและขยายผลสู่เครือข่ายความร่วมมือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้นำจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ราชการ และส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผลักดันและหลอมรวมภาคการเมืองและประชาสังคม ให้ดำเนินธุรกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ที่ก้าวเดินไปพร้อมกันกับความสุขของชุมชน และนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย     

           ๒) กิจกรรมอบรมประกอบด้วย

                     ๐   ถ่ายทอดความรู้จากบุคคลชั้นนำระดับประเทศ อาทิ ศ.นพประเวศ วะสี, นพ.มงคล ณ สงขลา, คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา, ศาตราพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และคุณประยงค์ รณรงค์ เป็นต้น

1 (7)

 _mg_2217  mg 2311

                     ๐    หลักสูตรโดยย่อ (โลก) เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม, ประเทศไทยในบริบทโลก, อาเซียนและไทย, ยุทธศาสตร์ชาติไทย, (เศรษฐกิจ) การแข่งขันในเศรษฐกิจโลก, Sme สู่ Smart Enterprise, เศรษฐกิจชุมชน, CSR&Social Enterprise, Creative Economy, AEC (สังคม) กระบวนทัศน์การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย, ชุมชนเข้มแข็ง, จิตสำนึกใหม่ของการพัฒนา, การพัฒนาจากฐานล่าง, Change Agent (Local Trend) เกษตร, การศึกษา, การเมืองและประชาธิปไตย, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, สื่อ และ ปัญญาเพื่ออนาคต เป็นต้น  

                     ๐   ลงพื้นที่เรียนรู้ กิจกรรมสัมมาชีพ ในพื้นที่ชุมชน

                     ๐   พัฒนาโครงการ การสร้างสัมมาชีพ และนำเสนอและเปลี่ยนกับวิทยากรฯ

                     ๐   ร่วมเป็นเครือข่าย ชมรม LFC (Leadership for Change) เครือข่ายพลังเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย

 

41 (1)

 41 (7) p1 (3)

 

           ๓) จำนวนผู้นำผ่านการอบรม ตามหลักสูตรฯ แล้วกว่า ๔๕๐ คน ในปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย   

                     ๐   กลุ่มนักธุรกิจ

                     ๐   กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาลเมือง, อบต.)

๐        กลุ่มภาคการเมือง

                     ๐   กลุ่มข้าราชการ

                     ๐   กลุ่มองค์กรสหกรณ์

๐        กลุ่มภาคประชาสังคม

 

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ


Partners_

     logo icc     mirtphol

     logo tuf     logo toshiba

     ptt     kungthai

     logo farmhouse     logo os       

     thaibeaf     A-W LOGO TVO

     Black Canyon    thaipagan

     betagro    Logo Toyota

     Logo-MK    tecnogas logo

     lazyboy   chai logo

     ais   people logo

     poc    tk park

     ecc logo    nara place logo

     arrow    

 

   

logo rif

ติดต่อมูลนิธิสัมมาชีพ

๑๑๑๑/๒๓ เดอะฮาบิแทค ซ.ลาดพร้าว๙๔ (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๔-๕ แฟกซ์ ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๖
Email : sammachiv.pr@gmail.com