มูลินิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรหรือสถานสาธาณะการกุศล ลำดับที่ 832 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคุลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามที่กฏหมายกำหนดได้