Tuesday, 14 June 2011 12:31

ท้องถิ่นกับการพัฒนา

Written by 
Rate this item
(0 votes)

บรรยายพิเศษหัวข้อ? ?ท้องถิ่นกับการพัฒนา?
โดย คุณสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
คุณณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
คุณก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง จ.เชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย คุณรัฐพล ตุลวรรธนะ

1_1


1_2?????? คุณสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
??เทศบาลมีหน้าที่ดูแลให้ประชาชนมีรอยยิ้ม การแก้ไขปัญหาน้ำของเทศบาลนครนครราชสีมามีแนวคิดที่ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ไม่เกิดภัยแล้ง มีที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ทำแก้มลิง ขุดบ่อกักเก็บน้ำ เมื่อน้ำท่วมก็ระบายน้ำมากับเก็บในบ่อ เจอภัยแล้งก็นำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ นอกจากนี้ยังปรับพิ้นที่และภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ บ่อเก็บน้ำให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ในการแก้ไขปัญหาหากงบประมาณของเทศบาลมีไม่เพียงพอก็ต้องหาแนวทางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การแก้ไขปัญหาน้ำประปา หากน้ำไม่เพียงพอจะต้องเพิ่มกำลังการผลิต ในช่วงที่ไม่ใช้น้ำก็หาบ่อที่สำหรับพักน้ำ แล้วเมื่อถึงช่วงเวลาที่คนใช้น้ำกันในปริมาณมากก็จะได้นำน้ำที่พักไปใช้ ไม่ต้องขนาดปรับท่อส่งน้ำบ่อย ๆ
การพัฒนาระบบการศึกษาโดยจัดให้มีมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร กีฬา นักเรียนด้อยโอกาส วิชาชีพ (โรงเรียนอาชีวะ) ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ
การจัดการขยะ โดยนำขยะไปจัดการในโรงหมักเพื่อเปลี่ยนขยะเป็นแก๊สมีเทน นำไปผลิตไฟฟ้า จะได้จัดการกับแมลงวัน ยุง และจัดการขยะไปในเวลาเดียวกัน จัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการถนน เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรให้สะดวกขึ้น


?

1_3

คุณณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
อบต. บางระกำดำเนินการใน 7 เรื่อง
1. ทำอย่างไรให้มีคนมาร่วมทำงานกันอย่างมีจิตอาสา ค้นคนจิตอาสา ยกย่อง เชิดชู และออกประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างอาสาสมัคร ซึ่งใบประกาศนี้สามารถนำไปกู้ยืมเงินได้
2. จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เริ่มจากการจัดการสวะในคลอง โดยการร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณคลองในการร่วมกันขุดลอกคลอง ขยายฐานมาสู่การจัดการขยะ โดยการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านในการจัดการขยะเพื่อไม่ให้มีขยะในหมู่บ้าน เกิดเป็นโครงการหลากหลาย เช่น ธนาคารขยะ นำขยะไปแปรรูปเป็นพลังงาน ฯลฯ
3. จัดการเรื่องเกษตรปลอดภัย เนื่องจากในตำบลบางระกำมีการทำเกษตรหลากหลาย และส่งออกสินค้าเกษตรไปสู่ภายนอกอย่างหลากหลาย เช่น ดอกมะลิ เครื่องปรุงสำหรับต้มยำ ได้แก่ ตะไคร้ ข่า พริก ใบมะกรูด ฯลฯ และเกษตรกรส่วนใหญ่ก็มีสารพิษตกค้างในกระแสเลือด จึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัด "ตู้เย็นข้างบ้าน/ข้างสวน" ปลูกพืช ผัก ที่สามารถใช้ในครัวเรือนไว้ใช้/กินในครัวเรือน
4. ระบบสุขภาพชุมชน คิดเรื่องสุขภาพของคนในชุมชน โดยร่วมมือกับสถานีอนามัย โรงพยาบาล กองทุนของหลักประกันสุขภาพ เพื่อดำเนินการศูนย์สุขภาพ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ และการรักษา
5. ระบบเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน เริ่มจากการเก็บข้อมูล พบว่ามีหนี้สินของคนในชุมชนมาก จึงจัดตั้งกองทุนธนาคารชุมชน เพื่อการจัดการการเงินของชุมชน เพื่อลดภาระของคนในชุมชนเรื่องดอกเบี้ย แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เงินทุนในการประกอบอาชีพ เพิ่มการออม นำส่วนที่เป็นกำไรมาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย จัดให้มีร้านค้าชุมชน
6. การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
7. จัดกระบวนการเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม

?

1_4

คุณก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง จ.เชียงใหม่ ท้องถิ่นกับการพัฒนาเริ่มต้น พ.ร.บ. การกระจายอำนาจ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองได้ด้วยตนเอง ท้องถิ่นก็จะต้องดูแลชุมชน โดยตอบสนองแผน/ความต้องการที่มาจากชุมชน คนในชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับ อปท. เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เดินไปข้างหน้าร่วมกัน เป็นเจ้าของการพัฒนาร่วมกัน

?

Read 2479 times

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ