กิจกรรม มสช.
Rate this item
(0 votes)

      IMG 3676  IMG 3678  IMG 3715

               เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ รองผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และ คุณอาทิตย์ เคนโสม นักธุรกิจจิตอาสา นำทีมสำรวจพื้นที่ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการร่วมสร้างต้นแบบตำบลสัมมาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน : หนึ่งตำบล หนึ่งบริษัท โครงการความร่วมมือระหว่าง บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ มูลนิธิสัมมาชีพ และ ชุมชนตำบลเขาถ่าน

   IMG 3744    IMG 3766    IMG 3778

 

                 โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งบริษัท มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนและสังคมแบบยั่งยืนร่วมกัน ระหว่างภาคเอกชนและภาคชุมชน ด้วยการสร้างคุณค่าเหนือคุณค่าเพื่อสังคม ตามแนวคิด Creating Shared Value หรือ CSV ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการร่วมคิดค้น ร่วมออกแบบ และร่วมปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชนฐานราก รวมถึงพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้วยการใช้มูลของแผนชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนร่วมกัน

                                     IMG 3762      IMG 3782  

 

Rate this item
(0 votes)

571216-2 (1)

มูลนิธิสัมมาชีพเข้ารับรางวัลลดความเหลื่อมล้ำ

Rate this item
(0 votes)

                   571216-1 (1)

                    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิสัมมาชีพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ภาครีเคือข่ายภาคประชาชน จัดสัมมนาเรื่อง “สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นเวที กมธ.ปฏิรูปสังคมฯ สัญจร ที่ทางคณะผู้จัดและขบวนองค์กรภาคประชาชนกว่า 10 เครือข่าย กว่า 500 คน ร่วมกันค้นห้า “คานงัดปฏิรุปประเทศไทย” ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า การปฏิรูปประเทศไทยต้องมุ่งสร้างชุมชนท้องถิ่นและพลังพลเมืองให้เข้มแข็ง

        IMG 3624    IMG     IMG 3581

 

Rate this item
(0 votes)

ปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5

571201news (6)

หน้า 1 จาก 18

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ


Partners_

     logo icc     mirtphol

     logo tuf     logo toshiba

     ptt     kungthai

     logo farmhouse     logo os       

     thaibeaf     A-W LOGO TVO

     Black Canyon    thaipagan

     betagro    Logo Toyota

     Logo-MK    tecnogas logo

     lazyboy   chai logo

     ais   people logo

     poc    tk park

     ecc logo    nara place logo

     arrow    

 

   

logo rif

ติดต่อมูลนิธิสัมมาชีพ

๑๑๑๑/๒๓ เดอะฮาบิแทค ซ.ลาดพร้าว๙๔ (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๔-๕ แฟกซ์ ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๖
Email : sammachiv.pr@gmail.com