skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
การประชุมและอบรม AsiaDHRRA  ณ ประเทศกัมพูชา

การประชุมและอบรม AsiaDHRRA ณ ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาตัวแทนของมูลนิธิสัมมาชีพ ได้ร่วมการประชุมและอบรม 3rd Joint Regional Project Coordinators (RPC) and Project Avisory (PAC) Committee ณ ประเทศกัมพูชา จัดโดย AsiaDHRRA  ที่ขับเคลื่อนเรื่องการขจัดความยากจนและความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

(1) การประชุมร่วมกับผู้ประสานงานโครงการระดับภูมิภาค และคณะกรรมการที่ปรึกษาของ AsiaDHRRA โดยมีตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษา มีเจ้าหน้าที่จากอาเซียนมาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยน ในเรื่องการขจัดความยากจนในชนบทและมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and agriculture organization)  ร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อนำข้อมูลไปนำเสนอและสร้างเป็นโครงการรณรงค์ร่วมกันในประเทศสมาชิกของ AsiaDHRRA ต่อไป

(2) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสหกรณ์ 2 แห่ง ที่จังหวัดกัมปงจาม ซึ่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ขายข้าว กลุ่มออมทรัพย์และการผลิตอาหารสัตว์ โดยมีการรับซื้อข้าวจากสมาชิกของสหกรณ์ นำมาสีและนำส่วนของรำมาผลิตอาหารสัตว์ขายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างพื้นที่ตลาดท้องถิ่นเพื่อให้ชาวบ้านมีพื้นที่ในการซื้อขายผลผลิตของตนเอง

(3) การให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยบุคลากรจาก AsiaDHRRA มาให้ความรู้ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงวีธีการคิด การจัดการ กระบวนการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผล การสร้างเครื่องมือ ในการทำงานที่ดี เพื่อนำไปพัฒนนาการทำงานให้กับแต่ละประเทศสมาชิกต่อไป

อย่างไรก็ตามบทบาทของมูลนิธิสัมมาชีพในการมีส่วนร่วมกับการประชุมครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะประสานการขับเคลื่อนการทำงานไปสู่ระดับภูมิภาค หรือความร่วมมือได้ในอนาคต

Back To Top