skip to Main Content
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 10”

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 10”

    วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร หลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยน เกษตรกร รุ่นที่ 10” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก โดยมีดร.สุนทร คุณชัยมัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บรรยายในหัวข้อ” โลก 4.0 การเปลี่ยนแปลงและบทบาทผู้นำเกษตรกร และได้รับเกียรติจาก นางเสงี่ยม แสวงลาภ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ร่วมเสวนาในหัวข้อแนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชน-สังเคราะห์บทเรียนการประกอบการสัมมาชีพชุมชน และคุณสันธนะ เอมะพลานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการเขต 5 จังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเกษตรกร  เพื่อที่จะต่อยอดให้แก่ผู้เข้าอบรมต่อไป

 

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top