skip to Main Content
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2020)

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2020)

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน

กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2020)

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

Shot Gun Start 12.00 น.

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสัมมาชีพ “สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” งานพัฒนาและขยายผลงานรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะนำรายได้ไปขับเคลื่อนงาน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจตามแนวทางสัมมาชีพ มีผลประกอบการธุรกิจที่มีกำไร สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและเป็นต้นแบบของการประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพมาแล้ว 11 วิสาหกิจชุมชน แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
  • รางวัลประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน
  •  รางวัลประเภท การเกษตร
  • รางวัลประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  • รางวัลประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์
  • รางวัลประเภท การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

               โดยกระบวนการทำงานจะเป็นการขับเคลื่อนงงานพัฒนาและขยายผลทั้งวิสาหกิจชุมชนที่เคยได้รับรางวัล และวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 201 วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2. เพื่อเผยแพร่กิจการของมูลนิธิสัมมาชีพ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

3. สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่างมูลนิธิสัมมาชีพกับองค์กรภาคีเครือข่าย

download วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

download กติกาการแข่งขัน

download ใบสมัครการแข่งขัน

download กำหนดการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สนับสนุน

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

 

 

 

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top