skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
Sammachiv Golf Charity 2023

Sammachiv Golf Charity 2023

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ ประจำปี 2566

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค กรุงเทพฯ

Shot Gun Start 12.00 น.

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสัมมาชีพ “สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ” ผ่านโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิสัมมาชีพ อาทิ

  1. งานพัฒนาและขยายผล รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจตามแนวทางสัมมาชีพ โดยกระบวนการทำงานจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายผลทั้งวิสาหกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า (value added) เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ยกระดับวิสาหกิจให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการชุมชนที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข็งแรงต่อไป

      

2. งานอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ระดับภูมิภาค เป็นการสร้างผู้นำในระดับภูมิภาค
ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสัมมาชีพ “กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ” โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และยกระดับการผลิตสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพร ด้วยกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การบริการ และ การเกษตรแบบครบวงจร เกิดการสร้างรายได้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไป

 

      

 

 

 

Download รายละเอียดโครงการและใบสมัคร >> คลิ๊ก <<

 Download แบบตอบรับการสนับสนุน>> คลิ๊ก <<

Download สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สนับสนุน>>คลิ๊ก<<

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02 530 9204-5 / 085 058 9877 หรือเว็บไซต์ www.right-livelihoods.org
ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิสัมมาชีพ สามารถนำใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษีฯ ได้ตามกฎหมาย

 

สถานที่จัดการแข่งขัน สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

 

 

 

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

Back To Top