skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ข่าวดี!! มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ข่าวดี!! มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ข่าวดี!! มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง

 

มูลนิธิสัมมาชีพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจและประชาสังคมด้วยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยการสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ มีการดำรงชีวิตที่ลดการเบียดเบียนผู้อื่น และลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลากร ที่มากไปด้วยความสามารถมีความคิดและทัศนคติที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อมาช่วยกันผลักดันให้เกิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ดังนี้

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 1 อัตรา

ประเภทของงาน:     งานประจำ
เงินเดือน:     พิจารณาตามคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเหมาะสม
ประสบการณ์:     1 ปี ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน:     มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 
ปฏิบัติงาน:     วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสานงาน และติดตามโครงการ
 3. จัดการประชุมทั้งรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบปกติ
 4. สรุปรายงานการประชุม และสรุปผลการดำเนินงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์บริหารโครงการอย่างน้อย 1 ปี (โปรดระบุโครงการที่เคยดำเนินงานในใบสมัคร)
 3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี อาทิ Word , Excel และPowerPoint เป็นต้น
 4. มีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้น อาทิ Zoom , Facebook และLine เป็นต้น
 5. สามารถสื่อสารประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และชุมชนได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความอดทนสูงในสถานการณ์กดดัน
 8. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้หลายวัน
 9. สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 10. มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 11. มีทักษะในการการนำเสนอ และมีทักษะการสรุปผลการดำเนินงาน

 

 

>>>รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง<<<

 

>>>ดาวน์โหลดใบสมัครงานมูลนิธิสัมมาชีพ<<<

 

 

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ sammachiv.foundation@hotmail.com หรือ

มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23  ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 

โทรศัพท์ 02-530-9204-5  โทรสาร 02-530-9206

 

 

** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

จนกว่าจะได้รับคนที่เหมาะสม **


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

 

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

 

Back To Top