skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ข่าวดี!! มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ข่าวดี!! มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ข่าวดี!! มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

 

มูลนิธิสัมมาชีพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจและประชาสังคมด้วยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยการสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีการดำรงชีวิตที่ลดการเบียดเบียนผู้อื่นและลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากร ที่มากด้วยความสามารถมีความคิด และทัศนคติที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อมาช่วยกันผลักดันให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา(แบบประจำ) ด่วน

เงินเดือน : ตามตกลง

ประสบการณ์  : 1 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :  มูลนิธิสัมมาชีพ กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดของงาน

– เตรียมเอกสาร การจัดทำเช็ค การเบิก-จ่ายเงิน ให้แก่บุคคลภายนอก และภายในมูลนิธิฯ รวมถึงเงินเดือนของเจ้าหน้าที่

– จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี (Payment Voucher) ปรับปรุงบัญชี (Journal Voucher) การปิดบัญชีของมูลนิธิฯ ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

– จัดทำรายงานทางภาษี เช่น ภงด.1 ภงด.3, 53, 55 และนำส่งรายงานการสมทบประกันสังคมเป็นรายเดือน

– จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร ทุกสิ้นเดือน

– สรุปสถานการณ์การเงินมูลนิธิสัมมาชีพ ทุกสัปดาห์

– จัดทำรายงานการกระทบยอดบัญชีธนาคาร กับบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน

– ตรวจสอบ ติดตาม ให้มีการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่ายของกิจกรรม และโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ หญิง/ชาย

– อายุ 25 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำบัญชีพื้นฐาน

– วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี (สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

– หากใช้ โปรแกรม express เป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

– มีวินัยในตัวเองสูง ซื่อสัตย์ รอบคอบ และสามารถศึกษางานด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี อัธยาศัยดี

– มีความคล่องแคล่ว มีไหวพริบ และมีทักษะการติดต่อสื่อสารกับคนในองค์กร และนอกองค์กร

– มีทักษะการเขียน และสรุปงานโดยใช้ภาษาเชิงวิชาการ

– สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีและมีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 

 

>> อ่านรายละเอียดการรับสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<<<

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)

เงินเดือน :  15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :  มูลนิธิสัมมาชีพ กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดของงาน

 • รับ-ส่งเอกสาร
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนแผนงาน
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการให้บริการต่อผู้ที่มาติดต่องาน

 

>>>อ่านรายละเอียดการรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ธุรการ<<<

 

>>>ดาวน์โหลดใบสมัครงานมูลนิธิสัมมาชีพ<<<

 

 

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1) ใบสมัครงานมูลนิธิสัมมาชีพ และแนบประวัติส่วนบุคคล พร้อมติดรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ sutthikorn.jimmy@gmail.com หรือ

มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 

โทรศัพท์ 02-530-9204-5  โทรสาร 02-530-9206


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

 

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

 

Back To Top