skip to Main Content
ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน

ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน

1.ชุมชนบ้านแม่กำปอง ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

     บ้านแม่กำปองหมู่บ้านเล็กๆมีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและค่อนข้างหนาวในช่วงฤดูหนาวก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพและตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆแม่น้ำลำห้วย ในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่งลักษณะดอกสีเหลืองแดงขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำห้วยเรียกว่า ดอกกำปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้านจึงได้เรียกตามชื่อของดอกไม้รวมกับแม่น้ำเป็น “บ้านแม่กำปอง” รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

2.โฮมสเตย์ชุมชนพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 

     ห่างจากตัวอำเภอลี้ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มีการอยู่รวมกันขนาดใหญ่ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา นักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน จึงทำให้ที่นี่ยังคงเป็นชุมชนแห่งพระพุทธศาสนาที่ถ้ามาเที่ยวแล้ว จะได้ซึมซับความงดงามของวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอ ที่มีต่อพระพุทธศาสนาผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ มากมายภายในชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม Click

3.ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

     บริเวณที่ตั้งบ้านกู่กาสิงห์ในปัจจุบันเดิมเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องมาถึงสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยวัฒนธรรมเขมรเดิมบริเวณทำเลที่ตั้งชุมชนเป็นป่ารกทึบไม่มีคนอยู่อาศัยบริเวณปรางค์กู่เป็นป่าไผ่ปกคลุมไปด้วยป่าไผ่  บ้างก็ว่าในบางฤดูกาลจะมีนายพรานมาสร้างที่พักดักยิงสัตว์หรือเป็นที่หลบซ่อนของโจรผู้ร้ายที่มาจากเขตแดนจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม Click 

4. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

     บ้านพรหมโลกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีคลองไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองปลายอวนและคลองนอกท่าซึ่งมีต้นน้ำจากยอดเขาหลวง เทือกเขานครศรีธรรมราช อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลางสาด รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

5. ชุมชนเขาสอยดาวใต้ ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

     ชุมชนเขาสอยดาวใต้เป็นชุมชนเล็กๆ ราษฎรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินเมื่อปี พ.ศ.2501 ประมาณ 5-7 ครัวเรือน และเพิ่มจำนวนครัวเรือนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประมาณปีพ.ศ.2507 ใช้ชื่อเรียกกว่า “ชุมชนซอยหลังอำเภอ” ต่อมาเมื่อพ.ศ.2549 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ชุมชนเขาสอยดาวใต้”  อย่างเป็นทางการ รายละเอียดเพิ่มเติม Click 

6.ชุมชนบ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     ตั้งอยู่ใน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชมแห่งความพอดีที่มีวิถีเคียงคู่กับธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบโฮมสเตย์ เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านยังดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายดั้งเดิมเน้นใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  รายละเอียดเพิ่มเติม Click 

7.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาชีพการทำน้ำมะพร้าว ด้านศิลปะ หัตถกรรม และวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และยังมีอีกมากมาย สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านริมสองฝั่งคอลงผีหลอก และมิตรภาพที่แสนอบอุ่นบ้านเรือนไทยโบราณ สัมผัสรสชาติอาหารแบบไทยพื้นบ้าน เช่น น้ำพริกปลาทู ผักต้ม แกงขี้เหล็ก แกงยอดมะขาม ที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน และพักผ่อนอย่างมีความสุขและประทับใจในวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์  รายละเอียดเพิ่มเติม Click 

 

แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม Click
                

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top