skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
คารวาลัย คุณจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด

คารวาลัย คุณจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด

คารวาลัย คุณจรัส สุทธิกุลบุตร
ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด

เมื่อวันที่ 30 พฤศกายน 2562 คุณจรัส สุทธิกุลบุตร ได้เข้าร่วมลงนาม MOU ร่วมสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ในงานครบรอบ 10 ปีมูลนิธิสัมมาชีพ ถือเป็นองค์กรระดับจังหวัดเพียงไม่กี่แห่งที่ร่วมดังกล่าวนี้

   

ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องการทำงานหนักของคุณจรัส ในฐานะเอ็มดีบริษัทประชารัฐพะเยา นำชุมชนร่วมสร้างกิจการในหลายด้าน ทั้งการเกษตร การพัฒนาผลิตภันฑ์ การช่วยวิสาหกิจชุมชนขายของ การสร้างอาชีพและกิจการใหม่ๆ ตลอดออกแบรนด์สินค้าที่เน้นลักษณะท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความแตกต่างให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์กาแฟพะเยา

 

ในปี 2559 คุณจรัสได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7 ซึ่งสถานการณ์ขณะนั้นเกิดกระแส Digital Disruption ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ปรับตัวช้า ถูกกิจการใหม่-ความรู้ใหม่บุกแย่งชิงตลาดจนเกิดภาวะถดถอย ชะงักงัน และส่วนหนึ่งก็ล้มละลายปิดกิจการไป สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลดีต่อการเติบโตของกิจการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน หากสามารถนำความรู้ใหม่ด้านดิจิทัลเข้ามาใช้ในการประกอบกิจการด้านต่างๆของตน หลักสูตร LFC 7 จึงมีสโลแกนว่า”ก้าวไปด้วยกันด้วยพลังสร้างสรรค์” เน้นกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในระดับพื้นที่

 

ในต้นปี 2559 นับเป็นช่วงที่มูลนิธิสัมมาชีพมีบทบาทอย่างสำคัญในการขับเคลื่อนและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ร่วมกับ 23 หน่วยงาน ถือเป็นความก้าวหน้าก้าวใหญ่ นโยบายประชารัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจฐานรากกลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 

จากจังหวะการเคลื่อนไหวในสอดคล้องกันหลายด้านทำให้เกิดกระแสกระเพื่อมทั้งในระดับเมืองและระดับชุมชน  คุณจรัส ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดพะเยา ซึ่งฐานธุรกิจของครอบครัวคือร้านค้าทอง เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา ประธานหอการค้าพะเยา กรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) นับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จนถึงปัจจุบัน  ได้มีบทบาทอย่างสูงในการสนับสนุนกิจการต่างๆของชุมชน ยิ่งภายหลังจบหลักสูตร LFC7 ไปแล้ว คุณจรัสได้ขยายความร่วมมือทั้งระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเกิดงานรูปธรรมหลายโครงการ มีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนาสนับสนุนสินค้าเกษตรของชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ การปลูกพืชสมุนไพร การสร้างธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน และการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนเน้นการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาทิเช่น กาแฟพะเยา

ในช่วงกลางปี 2562 มูลนิธิสัมาชีพ ได้มีโครงการเดินทางเยี่ยมชมกิจการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาชิก LFC ในภาคอีสานและภาคเหนือ  เริ่มต้นจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปนครพนม บึงกาฬ ก่อนจะจบทริปอีสานที่จังหวัดอุดรธานี ส่วนภาคเหนือเริ่มต้นที่จังหวัดลำปาง ต่อด้วยพะเยา ไปสิ้นสุดที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ทำให้มีโอกาสพัฒนางานร่วมกันในหลายด้าน

 

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผมพร้อมด้วยทีมงาน คุณเกียวะลี มีสิทธิ์ และคุณชญานิษฐ์ เข็มกลัด ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับคุณจรัส เกี่ยวกับการดำเนินงานในการส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มชาวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น เรื่องปลานิล โดยส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงและการแปรรูป เรื่องข้าวอินทรีย์ คือการปลูกแบบปลอดภัยและการสร้างการรวมกลุ่มกันจัดการขาย เรื่องผ้าทอ มุ่งพัฒนาเรื่องการดีไซน์และการตลาดที่ต่อเนื่อง เพราะในส่วนของการทอผ้าทางชุมชนมีความชำนาญอยู่แล้ว

 

เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับพัฒนาการทุกอำเภอ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสุดท้าย คือเรื่องกาแฟชุมชน เป็นกิจกรรมที่พึ่งริเริ่มดำเนินการ ในการเชื่อมประสานการจัดการกาแฟอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผู้ปลูกกาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟและการตลาดของเมล็ดกาแฟคั่ว สถานที่ประชุมคือ โรงคั่วกาแฟพะเยา นั่นเอง

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คุณจรัสได้นำบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมลงนาม MOU สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอีก 36 องค์กร โดยมูลนิธิสัมมาชีพ จะเป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนโดยให้ชุมชนเป็นแกนกลางในการพัฒนา ภาคีเครือข่ายจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สุดท้ายทุกภาคีเครือข่ายจะให้การสนับสนุนการพัฒนาวิสหกิจชุมชน เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการชุมชนที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคมและเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

แม้ 2 ปีมานี้ จะเผชิญภาวะโควิดระบาดเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานทุกด้าน แต่บริษัทประชารัฐพะเยาฯโดยคุณจรัสและมูลนิธิสัมมาชีพโดยฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงได้ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด ตามที่ได้พูดคุยกันในกลางปี 2562 การทำงานอย่างทุ่มเทของคุณจรัสทำให้กาแฟพะเยาสามารถสร้างชื่อเสียงและยอดขายในตลาดกาแฟอย่างต่อเนื่อง นับเป็นคุณูประการสำคัญทำให้ผู้สืบต่อภารกิจสามารถเติมต่อขยายงานได้ง่ายขึ้น

.   .  

เพื่อสืบต่อปณิธานและภารกิจของคุณจรัสให้สำเร็จลุล่วง มูลนิธิสัมมาชีพจะร่วมมืออย่างแข็งขันและใกล้ชิดกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อสานต่อความร่วมมือสานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

ผดุงศักดิ์ พื้นแสน
รองผู้อำนวยการ มูลนิธิสัมมาชีพ
24 พฤษาคม 2564

 

Back To Top