skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ชัยภูมิ : อบรมผู้ก่อการดี สร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง
Communication chat icon above cityscape in the night light of the city.

ชัยภูมิ : อบรมผู้ก่อการดี สร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

 

 

มูลนิธิสัมมาชีพผลักดันแนวทาง“ผู้ก่อการดี”มาบุกเบิกและต่อยอดการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อหมายมุ่งให้เกิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และผู้บุกเบิกตั้งมูลนิธิฯขึ้นเมื่อช่วง 10 ปีที่แล้ว

 

มโนทัศน์“ผู้ก่อการดี”ย่อมเกี่ยวข้องกับเรื่อง“คุณค่า” เพราะ“เป็นส่วน”สำคัญต่อการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งเชื่อว่า ผู้ทำดี-มีคุณค่า อีกทั้งคุณค่าชุมชนยังเป็นส่วนที่ถูกนับในเรื่องความถูกต้อง ความยุติธรรม ความดีงาม และความพอประมาณตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ชุมชน สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย โดยทั้งหมดทั้งปวงนี้ขมวดปมตาม“วิถีพัฒนา”ในกรอบคิดของชุมชนสัมมาชีพ

 

มูลนิธิสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นร่วม 11 ปี ดำเนินการอบรมโครงการ“ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง”มาแล้วปีละรุ่นรวม 11 รุ่น แต่โครงการผู้นำ-นำการแปลี่ยนแปลงดังกล่าวเน้นเติมเต็มความรู้ ทักษะในระดับมหภาค คือ สื่อสาร ถ่ายทอด ฝึกคิด สุ่มวางโครงร่างแผนปฏิบัติการในชุมชนทั้งประเทศ นำแนวทางพัฒนาทางเลือกเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง “รับและรุก”เพื่อปรับตัวก่อรูปแนวทางพัฒนาปกป้องคุณค่าชุมชนอันมาจากผลกระทบของโลก

 

กระทั่งผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงมาเน้นความเข้มข้นสู่แนวทาง “ผู้ก่อการดี”ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระดับจังหวัดขึ้น จึงเท่ากับมุ่งหวังการพัฒนาระดับจุลภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยเพิ่มความละเอียดพิถีพิถัน เข้าใจปัญหา กำหนดแผนงานไปนำหรือไป“นับส่วนชุมชนให้เป็นส่วนของการพัฒนา”ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า หลังจากละเลยคุณค่าชุมชนและไม่นับเป็นส่วนการพัฒนามาเนิ่นนาน

 

ดังนั้นผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จึงให้ภาพชัดเจนขึ้นว่า เป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบผู้ก่อการดี และแนวทางอบรม“ผู้ก่อการดี”จึงเปิดฉากปฐมฤกษ์ขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นแห่งแรกภายใต้ชื่อ Leadership for Change Chaiyaphum ซึ่งจะจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

โครงการ “ผู้ก่อการดี-นำการเปลี่ยนแปลง” เริ่มอบรมที่จังหวัดชัยภูมิในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนับเป็นช่วงแรกในภาคบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ ถัดจากนั้นจึงไปต่อช่วงที่สองวันที่ 26-27 มีนาคม เพื่อนำเสนอแบปฏิบัติการ แล้วมาช่วงที่สามวันที่ 23 กรกฎาคม นำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการ และสุดท้ายเป็นช่วงที่ 4 คือการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานในวันที่ 3 กันยายน 2564

 

หลักสูตรอบรม“ผู้ก่อการดี” เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดชัยภูมิ มูลนิธิสัมมาชีพ และเครือข่าย LFC จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหวังให้เกิดผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่จังหวัดเป้าหมาย“เมืองสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” อย่างไรก็ตาม การอบรมโครงการนี้เชื่อว่า การสร้าง“ผู้ก่อการดี” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผู้ประกอบการชุมชนที่พร้อมพัฒนาไปสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม มีฐานการผลิตด้านการเกษตร อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

รวมทั้ง หวังให้คนมีภูมิลำเนาในจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ่อค้า ผู้ประกอบการ ผู้นำองค์กร ประชาชน ผู้มีจิตอาสาที่ใฝ่รู้ มีจิตมุ่งมั่นพัฒนา เป็นนักประชาธิปไตย ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ได้รับการพัฒนาไปสู่ “ผู้ก่อการดีเพื่อนำการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุมชน”

 

ทั้งนี้ เนื้อหาการอบรมตามโครงการนี้ ถูกแบ่งภายใต้กรอบ “การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา” เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของโลกและสังคมไทย แล้วลงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดและแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงความรู้และการสร้างงานเพื่อสังคม

 

อีกอย่าง การอบรมมุ่งเน้นทั้งเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในสื่อการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม เกมส์ การเรียนรู้ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และออกแบบร่างโครงการเพื่อปฏิบัติการจริง

 

รูปแบบ“นับเป็นส่วน”เพื่อสร้างผู้ก่อการดีนั้น ผู้เข้าอบรมจะถูกจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 8  คน คละกันไปตามภาคส่วนและหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จนนำไปสู่การร่วมสรุปหรือข้อเสนอและรูปแบบการพัฒนาที่จะไปส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานท้องถิ่นเชิงนโยบายต่อองค์กรและสาธารณชน

 

ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมคิดวางแผนโครงการระดับอำเภอที่จะต้องนำกลับไปใช้ หรือนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเป็นตัวแทนแต่ละอำเภอนำโครงการกลับไปดำเนินการในพื้นที่ในฐานะ “ผู้ก่อการดี”เป็นนักพัฒนาต่อยอดคุณค่าชุมชนและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน มั่นคง


กลับสู่หน้าหลัก โครงการผู้นำ นำการเปลี่ยนแปลง คลิก


ติดตามข้อมูลข่าวสานของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods</span

Back To Top