skip to Main Content
ชุมชนมีดี แหล่งรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชุมชนมีดี แหล่งรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมด้วยคุณวิลาสินี ดอนเงิน และคุณกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤาษี จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภายใต้การสั่งซื้อสินค้าชุมชนในโครงการ ชุมชนมีดี โดยมูลนิธิสัมมาชีพ เพื่อนำไปใช้สำหรับทำกิจกรรม CSR “สคช. มีแล้วแบ่งปัน”

ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤาษี จังหวัดสุรินทร์ องค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประเภทการเกษตร ประจำปี 2562 เป็นข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand และ USDA รวมทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ว่าเป็นข้าวที่ปลูกในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติของท้องถิ่นที่มีความเฉพาะ ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ สนใจสั่งข้าวคุณภาพได้ที่ # เพจชุมชนมีดี https://www.facebook.com/chumchonmeedee/ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนไปกับมูลนิธิสัมมาชีพ แล้วคุณจะรู้ว่าชุมชนมีดีอย่างไร

 

 

                
ท่านสามรถสั่งซื้อสินค้าชุมชนได้ที่ เพจเฟสบุคชุมชนมีดี

https://www.facebook.com/chumchonmeede หรือ สแกน OR Code

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top