skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
บอร์ดใหญ่ “มูลนิธิสัมมาชีพ” ไฟเขียว 2 งานยักษ์ ฉลองครบรอบ 10 ปี – ปรับโฉมหลักสูตร LFC 10

บอร์ดใหญ่ “มูลนิธิสัมมาชีพ” ไฟเขียว 2 งานยักษ์ ฉลองครบรอบ 10 ปี – ปรับโฉมหลักสูตร LFC 10

          คณะกรรมการฯ ไฟเขียว “มูลนิธิสัมมาชีพ” เร่งเครื่อง 2 งานใหญ่ เตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่และยกเครื่องหลักสูตร LFC 10 ให้ทันสมัย

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี “คุณสมพล เกียรติไพบูลย์” ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นประธานในการประชุม

 

          โดยมีเรื่องที่เสนอขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหลายเรื่องด้วยกัน อย่างไรก็ตามมี 2 เรื่องใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ คือ 1) เรื่องการจัดงาน 10 ปีมูลนิธิสัมมาชีพ และเรื่องการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10

          สำหรับเรื่องการจัดงานครบรอบ10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ “คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล” กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานแผนการดำเนินงานในการจัดงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ ให้คณะกรรมการได้รับทราบโดยงานจะจัดขึ้นใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

          กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน การจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงกลางวันจัดบูธ นำเสนอผลงานขององค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ช่วงค่ำเป็นการมอบรางวัล บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ โดยท่านนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถาและทำ MOU ร่วมกับองค์กรพันธมิตรพิธีเปิดเริ่มเวลา 18.00 น. พิธีปิดงานเวลา 21.00 น

          มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานเรื่องสถานที่จัดงาน10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพต่อไป

           อย่างไรก็ตามในช่วงแรกก่อนที่จะมีรายงานการจัดงานนั้น “คุณวิเชฐ ตันติวานิช” กรรมการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องราว 10 ปี บนเส้นทางสัมมาชีพว่ามีความเป็นมาอย่างไร โดยเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องการสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง การมอบรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ การทำงานข้ามภาคส่วน 1 ตำบล 1 บริษัท ยกระดับผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ขยายการทำงานข้ามภาคส่วน และแผนการดำเนินงานในอีก 10 ปีข้างหน้าว่าจะมีแผนงานทำอะไรบ้าง

 

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 ซึ่ง “ดร.สุนทร คุณชัยมัง” ผู้อำนวยการหลักสูตร LFC 10 รายงานแผนการดำเนินการต่อที่ประชุมเพื่อเสนอความเห็นชอบเรื่อง กรรมการการจัดงานวิทยากร และงบประมาณ กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 72 คน แบ่งเป็นกลุ่ม sponsor 40 คน กลุ่มผู้สมัครใจ 32 คนหลักสูตรการเรียนรู้จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเปิดรับสมัคร เดือนกรกฎาคม 2562 ระยะเวลาในการจัดอบรม 6 สัปดาห์ เริ่มอบรมเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562

          สำหรับเนื้อหาหลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ กลุ่มแรกเนื้อหาจะเป็นการทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่านทางสังคม อุปสรรคและโอกาสของผู้มาใหม่แห่งยุคสมัย

          เนื้อหากลุ่มที่ 2 จะเรียนรู้การเปลี่ยนผ่านในระดับยุทธศาสตร์และการริเริ่มของไทย เนื้อหากลุ่มที่ 3 จะเป็นกรณีตัวอย่างของการส่งเสริมและร่วมรณรงค์โดย Strategic partner ในการร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานราก – การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการรองรับการท่องเที่ยว และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

          เนื้อหากลุ่มที่ 4) ศึกษากรณีตัวอย่างงานภาคสนาม – เรื่องของการจัดการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในฐานะเป็นหัวลากขบวนเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น – ดึงลูกค้าเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนสุดท้ายเนื้อหากลุ่มที่ 5 จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการริเริ่มงานเพื่อขับเคลื่อนสังคม – การสร้าง commitment ของผู้เข้าอบรม

 

 

          ทั้งนี้ “คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์” กรรมการ ได้เสนอแนะเรื่องการจัดหลักสูตร LFC 10 ว่า ควรเชิญมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน และควรส่งเสริมให้เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยว ช่วยเหลือตนเองโดยไม่ต้องคอยความช่วยเหลือจากรัฐ

          “คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์” รองประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะการจัดหลักสูตร LFC 10 ว่า ช่วงเวลาอบรม 3 ชั่วโมงแรกควรปรับ Mindset ของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ให้ผู้อำนวยการหลักสูตรและคณะกรรมการจัดงานวางแผนร่วมกันอีกครั้ง

          ทั้งนี้ มติที่ประชุม เห็นชอบและให้คณะกรรมการจัดงาน LFC 10 ไปหารือตามแนวทางที่คณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้ให้ข้อเสนอแนะต่อไป

Back To Top