skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ

บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ

หลักการและเหตุผล

    จากจุดเริ่มต้นแนวคิดและเจตนารมณ์ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการที่ ปรึกษาที่มูลนิธิสัมมาชีพที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่ นั่นคือการ ส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพภายใต้กรอบอริยมรรคที่มีสัมมาทิฐิเป็นตัวนำหรือการทำมาหา กินโดยไม่ได้เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง และต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คำนึงถึง ความสุขของตนและคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลักโดยไม่ กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิสัมมาชีพจึงก่อเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วใจของบุคคลสำคัญจากหลากหลาย สาขาอาชีพ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางดำเนินการนำธรรมะและองค์ความรู้ที่ดีงาม ให้เข้าถึงกลุ่ม คนทุกสาขาอาชีพมุ่งเน้นการทำมาหากินอย่างสุจริตเพื่อพัฒนาจิตของตนให้ไปในการทางที่ ถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
ด้วยปรัชญาการดำเนินงานมูลนิธิสัมมาชีพมีความเชื่อมั่นว่าสังคมไทยมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องเกิดผู้นำสัมมาชีพในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำภาค ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้นำที่มีหลักคิด ทัศนคติ และมีทักษะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ เป็นพลังอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม สัมมาชีพเต็มพื้นที่ อันจะช่วยนำประเทศไทยไปสู่สังคมอุดมสุขที่เป็นจริงได้
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานบุคคลสัมมาชีพ การประกาศเกียรติคุณและ ยกย่องเชิดชูบุคคลสัมมาชีพ โดยผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา จากความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพสุจริตและ ดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพให้มีพลังและกำลังใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมบนแนวทางสัมมาชีพอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บุคคลสัมมาชีพแห่งปีเปรียบเสมือนต้นแบบที่สัมผัสได้และมีตัวตนอีกทั้งยัง เป็นผู้จุดประกายความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขา อาชีพ ได้เกิดแรงบันดาลใจ สานฝัน และดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักสัมมาชีพ ด้วยการ รับฟังและการเรียนรู้ผ่านการปาฐกถาพิเศษการถ่ายทอดแนวคิดและหลักการดำเนินชีวิตที่ดีงามของบุคคลสัมมาชีพ ด้วยอาวุธสำคัญ คือ ประสบการณ์และคมปัญญา ที่จะส่งผลให้กับ ผู้คนในสังคมมีพลังขับเคลื่อนความฝันของตนเองสู่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ดีต่อไปทั้งนี้ มีบุคคลชั้นนำในสังคมไทยได้รับเกียรติเป็น บุคคลสัมมาชีพแล้ว 4 ท่าน ได้แก่
บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2552 คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริหาร เครือสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2553 คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล จำกัด
บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2554 คุณไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2555 คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ ให้เป็น ต้นแบบที่ดีงามของสังคมไทย
 2. เพื่อเผยแพร่แนวคิดและหลักการดำเนินชีวิตที่ดีงามของบุคคลสัมมาชีพ โดยเฉพาะการ ดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรมกำกับ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและ การประกอบอาชีพของคนทุสาขาอาชีพ
 3. เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องให้สื่อมวลชนและสาธารณชนรับทราบถึง บทบาทและภารกิจการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพ
 4. เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสัมมาชีพ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ สัมมาชีพในระยะยาวต่อไป
 5. เพื่อสร้างช่องทางในการระดมทุนและรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ต่อการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพ

เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เผยแพร่หลักคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจของบุคคลสัมมาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่คนทุกสาขาอาชีพได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 2. เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำ-รุ่นใหม่ ให้มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ ทางจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ/ธุรกิจ
 3. สื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบบทบาทและภารกิจการดำเนินงานของมูลนิธิ สัมมาชีพได้ชัดเจนมากขึ้น
 4. มูลนิธิสัมมาชีพได้พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อและองค์กรผู้สนับสนุน เพื่อร่วม กันดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 5. มูลนิธิสัมมาชีพได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบ ทุนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ในสังคมไทย

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. นำรายชื่อที่ หน่วยงาน องค์กร เสนอมาให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
  ระยะเวลา พฤษภาคม
 2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณารายชื่อ โดยยึดตามหลักเกณฑ์ และส่งรายชื่อให้คณะ กรรมการคัดสรรพิจารณาต่อไป ระยะเวลา มิถุนายน
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรร
  ระยะเวลา กรกฎาคม
 4. ประชุมคณะกรรมการคัดสรร
  ระยะเวลา กันยายน-ตุลาคม
 5. คณะกรรมการคัดสรร พิจารณาผู้ที่เหมาะสมเป็นบุคคลสัมมาชีพแห่งปี
  ระยะเวลา ตุลาคม
 6. จัดงานบุคคลสัมมาชีพ
  ระยะเวลา พฤศจิกายน

 วิธีการดำเนินงาน

          มูลนิธิสัมมาชีพ กำหนดจัดงาน ปาฐกถาพิเศษ ครั้งที่ 5 เพื่อประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล สัมมาชีพแห่งปีและเปิดเวทีให้สาธารณชนทุกสาขาอาชีพรับฟังแนวคิดในการดำเนินชีวิตและ การประกอบธุรกิจจากบุคคลสัมมาชีพ โดยมูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมมือและขอรับการสนับสนุน การดำเนินงานด้านต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กร ภาคี/เครือข่าย และสื่อมวลชนทุกแขนง

หลักเกณฑ์การตัดสิน

วัตถุประสงค์1. หลักเกณฑ์กลาง

ด้านการยอมรับจากผู้อื่น

เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับหรือยกย่องจากสาธารณชนทั่วไป หรือคนในวงการของตนว่าเป็นผู้ที่มีคุณงามความดี ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในการปฏิบัติตนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดมาเป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจมานานกว่า 15 ปี

2. หลักเกณฑ์เฉพาะ

ด้านความสำเร็จ

ประจักษ์ชัดว่าเป็นผู้บริหารระดับสูง (CEO+) ที่สร้าง และ/หรือ บริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง หรือฝ่าฟันอุปสรรคหรือความยากลำบากจากวิกฤตการณ์มาได้

ด้านความดีงาม

ประจักษ์ชัดว่าเป็นนักธุรกิจที่ยึดหลักการทำธุรกิจอยู่บนความถูกต้อง ดีงามและคำนึงถึงการรักษาสภาวะแวดล้อม และไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านการส่งเสริมชุมชน

ประจักษ์ชัดว่า เป็นนักธุรกิจที่ส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่หรือชุมชนอย่างจริงใจ เช่น การรับซื้อวัตถุดิบจากท้องถิ่น การใช้แรงงานในพื้นที่ หรือเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาในชุมชน เป็นต้น

วิธีการดำเนินงาน

 เกณฑ์ สิ่งบ่งชี้ KPI
ความสำเร็จ ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ CEO
ความดีงาม การรับรองผลงานด้านกิจการเพื่อสังคมของบริษัท หน่วยงาน โครงการ ฯลฯ CSR DIW ของกรมโรงงาน
CSR Report – GRI
การส่งเสริมชุมชน เป็นกิจการที่รับซื้อวัตถุดิบจากท้องถิ่น จ้างงานในพื้นที่และส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน
ปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบ
จากท้องถิ่น, การจ้างงาน
ท้องถิ่น ,จำนวนฯลฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการมูลนิธิสัมมาชีพ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
1. คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ ประธาน
2. คุณวิเชฐ ตันติวานิช รองประธาน
3. คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการ
4. คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการ
5. คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการ
6. ดร.ณพพงศ์ ธีระวร กรรมการ
7. ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร กรรมการ
8. ดร.สุนทร คุณชัยมัง กรรมการ
9. คุณภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น กรรมการเลขานุการ
คณะกรรมการคัดสรร ประกอบด้วย
1. ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธาน
2. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองประธาน
3. คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ รองประธาน
4. คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ
5. คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
6. ดร.เกษม วัฒนชัย
หรือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ
7. คุณเจน นำชัยศิริ กรรมการ
8. คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
9. ดร.สุนทร คุณชัยมัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รางวัลบุคคลสัมมาชีพ

บุคคลสัมมาชีพที่ได้รับรางวัลแล้ว 5 ท่าน ได้แก่
Back To Top