skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ข่าวดี! มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครงาน

ข่าวดี! มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครงาน

       มูลนิธิสัมมาชีพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจและประชาสังคมด้วยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยการสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีการดำรงชีวิตที่ลดการเบียดเบียนผู้อื่นและลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากร ที่มากด้วยความสามารถมีความคิด และทัศนคติที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อมาช่วยกันผลักดันให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่  

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารสำนักงาน (Administrative Officer) 1 อัตรา

ประเภทของงาน : งานประจำ

เงินเดือน : ตามตกลง

ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 หมู่บ้านเดอะฮาบิแทท ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

ปฏิบัติงาน : วันจันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00-17.00 น.

 

Job Description

 • ดูแลงานเอกสาร งานบุคคลและงานสวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯ
 • ตรวจเช็ค จัดซื้อพัสดุ และครุภัณฑ์ ภายในสำนักงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
 • งานติดต่อ ประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแล ตรวจรับหนังสือเข้าภายในมูลนิธิสัมมาชีพ และประสานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
 • จัดทำเอกสาร ร่างหนังสือ หนังสือบันทึกข้อความต่างๆ
 • จัดทำ รวบรวมเอกสาร หลักฐานการเงิน การเบิกจ่ายเงินทดรองและเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
 • จัดประชุม ทำเอกสารการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
 • งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ดูแลการตั้งกล่องและประสานการเก็บกล่องรับบริจาคมูลนิธิสัมมาชีพ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  

คุณลักษณะ

 • มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีความยึดหยุ่นเวลาการทำงาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสรุป สังเคราะห์ประเด็น และจัดทำหนังสือโดยใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างบุคคล/องค์กรภายใน และภายนอกได้ดี
 • เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบงานใหม่ ๆ
 • มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ
 • มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศหญิง-ชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office Word, Excel, Power point)
 • สามารถใช้ระบบการประชุม Zoom ออนไลน์พื้นฐานได้ และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ในระดับดี

 

คลิ๊กเพื่อรายละเอียดการรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

 

การรับสมัคร

 ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ eyechaniporn@gmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310  โทรศัพท์ 02-530-9204-5/ 065 568 9696  โทรสาร 02-530-9206

 

** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับคนที่เหมาะสม **

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1.) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3.) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6.) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงานมูลนิธิสัมมาชีพ

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

 

 

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

Back To Top