skip to Main Content
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

          มูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลากร ที่มากความสามารถและทัศนคติที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อมาช่วยกันผลักดันให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารและระดมทุน  1 อัตรา

รายละเอียดงานและคุณลักษณะ

 1. เป็นคนที่เรียนรู้ และติดตามข่าวสาร เพื่อนำมาปรับใช้
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย
 3. วางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ
 4. สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนบทความและสกู๊ปข่าวได้
 5. มีความพร้อมในการสื่อสารพูดคุย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 7. มีความเสียสละในการทำงานยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานในทุกสถานการณ์

 คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประชาสัมพันธ์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี(Microsoft Office Word, Excel, Power point)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

รายละเอียดงานและคุณลักษณะ

 • จัดทำเอกสารติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
 • ดูแลสำนักงานและจัดเก็บวัสดุสำนักงานให้เป็นระเบียบ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความอดทน และมีความมุ่งมันในการทำงาน
 • มีความคล่องแคล่ว และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถประสานงานระหว่างบุคคลหรือองค์กรได้ดี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี(Microsoft Office Word, Excel, Power point)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานเป็นทีมได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ sammachiv.pr@gmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทรศัพท์ 02-530-9204-5  โทรสาร 02-530-9206

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top