skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 1/2563

 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสัมมาชีพ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ โดยการประชุมมีประเด็นหารือ ดังนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา รวมถึงติดตามการดำเนินงานความคืบหน้าการลงนามความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และหารือเรื่องแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปี 2563 ได้แก่ แนวทางการจัดอบรมโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 และงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ 2563

Back To Top