skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ประชุมนัดแรก คัดเลือกชิงรางวัล “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ปี 62

ประชุมนัดแรก คัดเลือกชิงรางวัล “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ปี 62

          เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ (บางเขน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหารางวัล “วิสาหกิจชุมชน–ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชน–ต้นแบบสัมมาชีพ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการเข้าร่วม อาทิ นายโชคชัย แก้วป่อง, นายศรายุทธ ธรเสนา, นางสาวธารทิพย์ ศิรินุพงศ์, นางวรรณี มหานีรานนท์, นางสาวพรรณรัตน์ ศรประชุม, นายกาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต, นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน, นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์, นายสมบุญ จึงคูพัฒนา, นางสุทธิกานต์ มาสำราญ, นางสาววรชนาธิป จันทนู และนางสุภานิตร จุมผา

 

 

          โดยคณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชน–ต้นแบบสัมมาชีพ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภทและจำนวนรางวัลวิสาหกิจชุมชน–ต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2562 เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมจะได้รับรางวัล ซึ่งที่ประชุมยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านจริยธรรม-สัมมาชีพ 2.ด้านการจัดการองค์กร 3. ด้านการจัดการวิสาหกิจ 4.ด้านนวัตกรรมชุมชน และ 5. ด้านผลลัพธ์

 

 

 

          นายสมพร ได้แสดงทัศนะว่า การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในปีนี้ จะยังคงเน้นการส่งเสริมวิถีชุมชนและมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานล่างอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จะนำมาใช้ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จะต้องระบุนิยามให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้การสรรหารางวัลในปีนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ร่วมเสนอชื่อเข้ารับรางวัลมากขึ้นด้วย

 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติในเบื้องต้น เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารางวัล รวมไปถึงแผนระยะเวลาดำเนินการรางวัล วิสาหกิจชุมชน–ต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2562 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดรับสมัครได้ประมาณช่วงเดือนเมษายน และจะประกาศผลวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน

          นายเสน่ห์ กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดงานมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชน–ต้นแบบสัมมาชีพในปีนี้ จะมีความพิเศษกว่าทุกๆ ปี เนื่องจากจะเป็นวันจัดงานครบรอบ 10 ปีมูลนิธิสัมมาชีพด้วยพอดี ดังนั้นการประกาศผลรางวัลวิสาหกิจชุมชน–ต้นแบบสัมมาชีพ จึงถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในวันนั้น นอกจากนี้ภายในงานยังจะมีการสัมมนาทางวิชาการ รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ และเตรียมแจ้งความคืบหน้าให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานต่อไป

Back To Top