skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
มสช. จับมือ อพท. ส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน

มสช. จับมือ อพท. ส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดย คุณอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ คุณต้องใจ ประภาจันทร์ คณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ พร้อมด้วย นางสาววิลาสินี ดอนเงิน และนางสาวกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพและแนวทางการทำงานขับเคลื่อนงาน “คณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 31 องค์การบริหาร การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยมี คุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหาร การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วยนางสาววรรณวิภา ภานุมาต ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน และคุณแมน อร่ามศรี รักษาการหัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ได้ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมในครั้งนี้

ซึ่ง ในปี 2563 องค์การบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ซึ่งเป็นองค์กร ความร่วมมือที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ได้ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เป็นปีแรก ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ตลอดจนการทำงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ตามภารกิจการทำงานขับเคลื่อน MOU จำนวน 10 พื้นที่ โดยมีข้อสรุป ดังนี้

  1. องค์การบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็น คณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และให้ความร่วมมือการทำงาน ทั้งในส่วนงานสรรหารางวัลต้นแบบสัมมาชีพ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามภารกิจ MOU
  2. ส่วนงานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน จะส่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในชุมชนเป้าหมายร่วม (10 พื้นที่) เพื่อแลกเปลี่ยนและเป็นฐานการทำงานให้มูลนิธิสัมมาชีพทราบ และเป็นทิศทางในการกำหนดแผนการทำงาน/พัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ในลำดับต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพได้ที

# เว็บไซต์  https://www.right-livelihoods.org/

# เพจเฟสบุค https://www.facebook.com/sammachiv/

Back To Top