skip to Main Content
มูลนิธิสัมมาชีพ จัดงานครบรอบ 10 ปีสุดยิ่งใหญ่

มูลนิธิสัมมาชีพ จัดงานครบรอบ 10 ปีสุดยิ่งใหญ่

มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) จัดงานครบรอบ 10 ปีสุดยิ่งใหญ่
เชิดชู ต้นแบบสัมมาชีพ เดินหน้าเสริมสร้างสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ

          ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 “ศ.นพ.ประเวศ วะสี” ผู้นำด้านประชาสังคม และ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายสมัยได้เล็งเห็นปัญหาความขัดแย้งสังคมไทยอยู่ในภาวะหลุมดำไร้ทางออกจึงได้ระดมความคิดจากบุคคลทุกฝ่ายทุกอาชีพร่วมกันหาทางออกให้กับสังคม ในที่สุดจึงเห็นร่วมกันจัดตั้ง”มูลนิธิสัมมาชีพ”ขึ้นมา โดยยึดหลัก “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” หมายถึง “อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม รายจ่ายน้อยกว่ารายได้ “มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ศูนย์กลางในการดำเนินการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ดีงามและธรรมมะ ให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ มุ่งเน้นการทำมาหากินอย่างสุจริต พร้อมประกอบอาชีพภายใต้กรอบอริยมรรคที่มีสัมมาทิฐิเป็นตัวนำ

 

        โดยเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีจัดงาน “ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และมอบรางวัล ต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2562”สุดยิ่งใหญ่อลังกาล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปี2562 ตามแผนการดำเนินงานมูลนิธิสัมมาชีพ นำโดย “คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์” ประธานคณะกรรมการจัดงานและรองประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นประธานกล่าวในการเปิดงานฯ เพื่อเดินหน้าขยายผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้แนวคิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ โดยกรรมกิจดังกล่าวแบ่งออกเป็น2ช่วง คือภาคบ่าย และภาคค่ำ

        

        

        เริ่มต้นที่กิจกกรมภาคบ่ายไฮไลท์ของงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ “พลังงานเพื่อชุมชนกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก” โดยได้รับเกียรติจาก “คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในหัวข้อ พลังงานเพื่อชุมชนกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก    ปิดท้ายภาคบ่ายมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนงานสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งเป็นงานที่ทำร่วมกันระหว่างมูลนิธิกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ กว่า 30 องค์กร ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป

        

        

       หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่กิจกรรมในภาคค่ำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มากล่าวแสดงความยินดี และร่วมเปิดงาน เพื่อเชิดชูผลงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งวิสาหกิจชุมชน SMEs และการประกอบกิจการขนาดใหญ่ โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางของสัมมาชีพ เพื่อสร้างการยอมรับต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และยังเป็นการระดมทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิสัมมาชีพต่อไป

       

       ต่อด้วยการมอบรางวัล ต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2562 ทั้ง 11 รางวัล โดย “คุณสมพล เกียรติไพบูลย์”ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับวิสาหกิจชุมชนทั้ง 5 แห่งที่ให้ได้รับ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 5 รางวัล คือ

  1. ประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองป่าไม้ จ.ระยอง
  2. ประเภทการเกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤาษี จ.สุรินทร์
  3. ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
  4. ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน
  5. ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา จ.บุรีรัมย์

     ถัดมาคือรางวัลประเภท เอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ มอบรางวัลโดยคุณ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพรางวัล 5 รางวัล ได้แก่

  1. บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์โซลูชั่น จำกัด
  2. บริษัท ซี เอส ชู (2008) จำกัด
  3. บริษัท มิตรใหม่ฟาร์ม จำกัด
  4. บริษัท ศรีแก้ว รับเบอร์เทค จำกัด
  5. บริษัท รวยบุญกรุ๊ป จำกัด

       และปิดท้ายด้วยรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ คือ “คุณจรีพร   เทพผดุงพร” ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เป็นผู้รับรางวัลในปีนี้ พร้อมทั้งยังมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ จาก “คุณจรีพร เทพผดุงพร” ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562 มอบรางวัลโดย “คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

        

       

 

           ในงานยังได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กร และทุกภาคส่วน มาร่วมกันทำงานและจัดการงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูผลงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งวิสาหกิจชุมชน SMEs และการประกอบกิจการขนาดใหญ่ โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางของสัมมาชีพ เพื่อสร้างการยอมรับต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และยังเป็นการระดมทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิสัมมาชีพต่อไป

       

       

       สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้ที่ https://www.right-livelihoods.org/ และ https://www.facebook.com/sammachiv/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารและระดมทุน มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02 530 9204-5

ติดตามช่องยูทูปสัมมาชีพได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCpkxFnWFpg6kR2HOvQiVcuw

 

Download หนังสือ10ปีมูลนิธิสัมมาชีพ คลิกที่ภาพ

 

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top