skip to Main Content

รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

งานโครงการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

ความเป็นมา

ด้วย “มูลนิธิสัมมาชีพ” ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลสัมมาชีพแห่งปี ขึ้นเพื่อการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำภาคธุรกิจ ที่เป็นบุคคลอันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคม ในการประกอบอาชีพสุจริตและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพซึ่งมีการมอบไปแล้ว 4 รางวัล ในการจัดครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดในปี 2560 นี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงประสงค์ที่จะจัดให้มีรางวัลประเภท “วิสาหกิจชุมชน”  จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท  สำหรับชุมชนที่มีการประกอบการ “ วิสาหกิจชุมชน – สัมมาชีพ ” โดยการดำริของท่านประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และการเห็นชอบของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี เห็นว่าควรจะได้จัดให้มีรางวัลสัมมาชีพสำหรับชุมชน ที่รวมตัวกันประกอบวิสาหกิจเป็นไปตามหลักการของสัมมาชีพ (สัมมาอาชีวะ) ต่อมา มูลนิธิฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวขอรับคำปรึกษากับท่านประธานมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค คือ นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ เพื่อจัดให้มีการดำเนินงานดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเป็นการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบกิจการตามหลักสัมมาอาชีวะ มีแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นตัวแบบรูปธรรมในการขยายผล  สร้างการเรียนรู้ต่อชุมชนอื่นและสังคมทั่วไป  โดยการจัดให้มีการสรรหาวิสาหกิจในระดับชุมชน เข้ารับการมอบรางวัล “วิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ” ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นตามคุณลักษณะ “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ”
 2. เพื่อก่อให้เกิดต้นแบบรูปธรรม “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” พัฒนาเป็นพื้นที่การเรียนรู้และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตามแนวทางการสร้าง “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ

 1. องค์กรพันธมิตรที่มีบทบาทการดำเนินงานในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
 2. เครือข่ายชุมชนที่มีการประกอบการวิสาหกิจสัมมาชีพ

รูปแบบการดำเนินการ

 1. แต่งตั้งคณะทำงานรางวัล 3 คณะ
  • คณะกรรมการตัดสินรางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ
  • คณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ
  • คณะทำงานกลั่นกรองรางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ
 1. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจต้นแบบ-สัมมาชีพ
 2. วางกรอบเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล  โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท
 • ประเภทที่ 1 ด้านการเงินและสวัสดิการ
 • ประเภทที่ 2 ด้านการผลิต แปรรูป
 • ประเภทที่ 3 ด้านการบริการและการท่องเที่ยวชุมชน
 1. ประสานองค์กร หน่วยงานพันธมิตรในการสรรหาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
 2. สรรหาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ชี้วัด
 3. คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัล
 4. ตัดสินรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัล
 5. วางแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพที่ได้รับรางวัลเพื่อการขยายผลชุมชน

อื่นๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีวิสาหกิจชุมชนดีเด่นตามคุณลักษณะวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ-สัมมาชีพ จำนวน 3 รางวัล
 2. มีต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ-สัมมาชีพ ในการพัฒนาเป็นพื้นที่การเรียนรู้และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ต่อไป


หมดเขต 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรัตนา  พลูภิรมย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ มลูนิธิสมัมาชีพ

โทร. 092-6466894

โปรดส่งแบบฟอร์มกลับมายังมูลนิธิสัมมาชีพ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่อยู่ 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-530-9204-5, 086-3587287 โทรสาร : 02-530-9206

e-mail: rattana_pr@hotmail.com

 

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top