skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
รางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ

รางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ

หลักการและเหตุผล

ความเป็นมา

ด้วย “มูลนิธิสัมมาชีพ” เป็นองค์กรสาธารณะที่ดาเนินงานภายใต้หลักการการสร้าง “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ผ่านการเชื่อมร้อยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และการบูรณาการ ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ในการนำความรู้ ศักยภาพ ประสบการณ์ ทรัพยากรและองค์ความรู้ สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเสริมพลังฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง และสร้างพลังสังคมแห่งการเอื้ออาทร ภายใต้นิยาม “สัมมาชีพ” ที่สำคัญ อาชีพที่มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและก่อให้เกิดภาระทางสังคม ไม่ส่งผลกระทบและทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯได้จัดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลสัมมาชีพแห่งปี ขึ้นเพื่อการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำภาคธุรกิจ ที่เป็นบุคคลอันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคม ในการประกอบอาชีพสุจริตและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพให้มีพลังและกำลังใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมบนแนวทางสัมมาชีพอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 จวบจนปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯครอบคลุมไปยังภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะภาคส่วนชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นฐานที่สำคัญในสังคมโดยการดำริของท่านประธานกรรมการนายสมพลเกียรติไพบูลย์ และการเห็นชอบของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 เห็นว่า ควรจะได้จัดให้มีรางวัลสัมมาชีพสำหรับชุมชน ที่รวมตัวกันประกอบวิสาหกิจ เป็นไปตามหลักการของสัมมาชีพ (สัมมาอาชีวะ) ต่อมา มูลนิธิฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวขอรับคำปรึกษากับท่านประธานมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เพื่อจัดให้มีการดำเนินงานดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเป็นการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบกิจการตามหลักสัมมาอาชีวะ มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี แสดงออกถึงความยั่งยืนและการเป็นกลไกของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นตัวแบบรูปธรรมในการขยายผล สร้างการเรียนรู้ต่อชุมชนอื่นและสังคมทั่วไป โดยการจัดให้มีการสรรหาวิสาหกิจในระดับชุมชนที่มีศักยภาพ และมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งมีการดำเนินงานที่สอดคล้องหลัก “สัมมาอาชีวะ” เข้ารับการมอบรางวัล “วิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ” ต่อไป

Back To Top