skip to Main Content

คณะกรรมการมูลนิธิ

1นายสมพลเกียรติไพบูลย์ประธานกรรมการ
2นายประเสริฐบุญสัมพันธ์รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3นายสุมิตรเพชราภิรัชต์รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4นางสาลินีวังตาล รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5นายประวิทย์จิตนราพงศ์รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6นายประชาหุตานุวัตร กรรมการ
7นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการ
8นายเอ็นนูซื่อสุวรรณ กรรมการ
9นายวิเชฐตันติวานิชกรรมการ
10นางสิลันธร สัจพันโรจน์กรรมการ
11นางวณีปิ่นประทีปกรรมการ
12นางชนิสาชุติภัทร์กรรมการ
13นางลดาวัลย์กันทวงศ์กรรมการ
14นายสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์กรรมการ
15เรือโทวารินทร์ เดชเจริญกรรมการ
16นายกำธร ตติยกวี กรรมการและเหรัญญิก
17นางสาวณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

1คุณสุมิตรเพชราภิรัชต์ประธานกรรมการบริหาร
2คุณณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุลรองประธานอันดับ 1
3นายวิเชฐ ตันติวานิชรองประธานอันดับ 2
4นางธารทิพย์ศิรินุพงศ์กรรมการบริหาร
5นายผดุงศักดิ์พื้นแสน กรรมการบริหาร
6นางกรรณิการ์ชินประสิทธิ์ชัยกรรมการบริหาร
7ดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการกรรมการบริหาร
8ดร.สมฤดีศรีจรรยากรรมการบริหาร
9นางภัทรภร วรรณภิญโญกรรมการบริหาร
10นายสุรชัย กําพลานนท์วัฒน์กรรมการบริหาร
11เรือโทวารินทร์เดชเจริญกรรมการบริหาร
12ดร.สุนทรคุณชัยมังกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสถาบัน

1นายวิเชฐตันติวานิชประธาน
2นางสาวณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุลกรรมการ
3ดร.สมฤดีศรีจรรยากรรมการ
4รศ.ดร.นฤมลสอาดโฉมกรรมการ
5นายศุภนิตย์มานะจิตต์กรรมการ
6ผศ.ดร.ณพงศ์นพเกตุกรรมการ
7ผศ.ดร.วีระพงศ์มาลัยกรรมการ
8นางสาวสมศรีจตุรพิธพรชัยกรรมการ
9ดร.สุนทรคุณชัยมังกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการภาคีสัมพันธ์

1เรือโทวารินทร์เดชเจริญประธาน
2นายทรงฤทธิ์อมรวิกัยกุล รองประธาน
3นายผดุงศักดิ์พื้นแสน กรรมการ
4นายพสุ สุขุมวาทกรรมการ
5นายภูษิตสุนทรพันธุ์กรรมการ
6นายสุปรี เบ้าสิงห์สวยกรรมการ
7นาวาตรีสถาพรสกลทัศน์กรรมการ
8นางสาวณัฐชานันท์ รัตนะดำรงค์ชัย กรรมการ
9นางสาวจิตติญาภา คงแจ่มกรรมการ
10นางสาวพลอยริญญาภัทรอิ่มอ้วน กรรมการ
11นายทองคูณบุญศรกรรมการ
12นางสาววิภาเสริมพงศ์สุวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

[table “5” not found /]

Back To Top