skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

คณะกรรมการมูลนิธิ

1ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ
2ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ
3คุณสมพลเกียรติไพบูลย์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสัมมาชีพ
4คุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
5คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณรองประธานกรรมการ คนที่ 1
6คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์รองประธานกรรมการ คนที่ 2
7คุณสุมิตรเพชราภิรัชต์รองประธานกรรมการ คนที่ 3
8คุณประวิทย์จิตนราพงศ์รองประธานกรรมการ คนที่ 4
9คุณวิเชฐ ตันติวานิชรองประธานกรรมการ คนที่ 5
10ดร.วณี ปิ่นประทีปกรรมการ
11คุณสิลันธร สัจพันโรจน์กรรมการ
12คุณประชา หุตานุวัตรกรรมการ
13คุณมงคล ลีลาธรรมกรรมการ
14คุณธนากร เกษตรสุวรรณกรรมการ
15คุณธารทิพย์ศิรินุพงศ์กรรมการ
16คุณกอบชัยบุญอรณะกรรมการ
17คุณณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุลกรรมการและเลขานุการ
18คุณกําธรตติยกวีกรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการบริหาร

1คุณมงคล ลีลาธรรมประธานกรรมการบริหาร
2คุณสุมิตรเพชราภิรัชต์รองประธานอันดับ 1
3คุณณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุลรองประธานอันดับ 2
4คุณวิเชฐ ตันติวานิชรองประธานอันดับ 3
5คุณธารทิพย์ศิรินุพงศ์กรรมการบริหาร
6คุณกรรณิการ์ชินประสิทธิ์ชัยกรรมการบริหาร
7คุณธนากร เกษตรสุวรรณกรรมการบริหาร
8คุณวรรณี มหานีรานนท์กรรมการบริหาร
9ดร. วัชรี ปรัชญานุสรณ์กรรมการบริหาร
10คุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุลกรรมการบริหาร
11คุณวณีปิ่นประทีปกรรมการบริหาร
12คุณอัจฉราวรรณ เจียรธนพรกรรมการบริหาร
13คุณวลัยพร ทิพยศุภลักษณ์กรรมการและเลขานุการ

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top