skip to Main Content

คณะกรรมการมูลนิธิ

1นายสมพลเกียรติไพบูลย์ประธานกรรมการ
2นายประเสริฐบุญสัมพันธ์รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3นายสุมิตรเพชราภิรัชต์รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4นางสาลินีวังตาล รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5นายประวิทย์จิตนราพงศ์รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6นายประชาหุตานุวัตร กรรมการ
7นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการ
8นายเอ็นนูซื่อสุวรรณ กรรมการ
9นายวิเชฐตันติวานิชกรรมการ
10นางสิลันธร สัจพันโรจน์กรรมการ
11นางวณีปิ่นประทีปกรรมการ
13นางลดาวัลย์กันทวงศ์กรรมการ
15เรือโทวารินทร์ เดชเจริญกรรมการ
16นายกำธร ตติยกวี กรรมการและเหรัญญิก
17นางสาวณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

1คุณสุมิตรเพชราภิรัชต์ประธานกรรมการบริหาร
2คุณณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุลรองประธานอันดับ 1
3นายวิเชฐ ตันติวานิชรองประธานอันดับ 2
4นางธารทิพย์ศิรินุพงศ์กรรมการบริหาร
5นายผดุงศักดิ์พื้นแสน กรรมการบริหาร
6นางกรรณิการ์ชินประสิทธิ์ชัยกรรมการบริหาร
8ดร.สมฤดีศรีจรรยากรรมการบริหาร
9นางภัทรภร วรรณภิญโญกรรมการบริหาร
10นายสุรชัย กําพลานนท์วัฒน์กรรมการบริหาร
11เรือโทวารินทร์เดชเจริญกรรมการบริหาร
12ดร.สุนทรคุณชัยมังกรรมการและเลขานุการ

Back To Top