skip to Main Content

คณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

*ชื่อนามสกุลดำรงตำแหน่ง
1นายสมพลเกียรติไพบูลย์ประธานกรรมการ
2นายประเสริฐบุญสัมพันธ์รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3นายสุมิตรเพชราภิรัชต์รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4นางสาลินีวังตาลรองประธานกรรมการ คนที่ 3
5นายประวิทย์จิตนราพงศ์รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6นายประชาหุตานุวัตรกรรมการ
7นายผดุงศักดิ์พื้นแสนกรรมการ
8นางสิลันธรสัจพันโรจน์กรรมการ
9นายสุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์กรรมการ
10นายวิเชฐตันติวานิชกรรมการ
11นายอำพลจินดาวัฒนะกรรมการ
12นางวณีปิ่นประทีปกรรมการ
13นางชนิสาชุติภัทร์กรรมการ
14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการ
15นางลดาวัลย์ กันทวงศ์กรรมการ
16นายสุรชัยกําพลานนท์วัฒน์กรรมการ
17นายกำธรตติยกวีกรรมการและเหรัญญิก
18นางสาวณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุลกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ

*ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1คุณสุมิตรเพชราภิรัชต์ประธาน
2คุณณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุลรองประธานอันดับ 1
3คุณประเสริฐสลิลอำไพรองประธานอันดับ 2
4ดร.วีระพันธุ์ชินวัตรกรรมการ
5คุณธารทิพย์ศิรินุพงศ์กรรมการ
6เรือเอกสถาพรสกลทัศน์กรรมการ
7ดร.ณพพงศ์ธีระวรกรรมการ
8ดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการกรรมการ
9คุณอาทิตย์เคนโสมกรรมการ
10ดร.กรัณย์สุทธารมย์กรรมการ
11คุณกรรณิการ์ชินประสิทธิ์ชัยกรรมการ
12คุณกฤตยาสัจจพงศธรกรรมการ
13คุณผดุงศักดิ์พื้นแสนกรรมการ
14ดร.สุนทรคุณชัยมังเลขานุการ

คณะกรรมการสถาบัน

*ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นายวิเชฐตันติวานิชประธาน
2นางสาวณรินณ์ทิพวิริยะบัณฑิตกุลกรรมการ
3ดร.สมฤดีศรีจรรยากรรมการ
4ศ.ดร.นฤมลสอาดโฉมกรรมการ
5นายศุภนิตย์มานะจิตต์กรรมการ
6ดร.ณพงศ์นพเกตุกรรมการ
7ผศ.ดร.วีระพงศ์มาลัยกรรมการ
8นางสาวสมศรีจตุรพิธพรชัยกรรมการ
9ดร.สุนทรคุณชัยมังกรรมการและเรขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ

*ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1ดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการประธาน
2ดร.ณพพงศ์ธีระวรกรรมการ
3ดร.กรัณย์สุทธารมณ์กรรมการ
4นางมนทิราเข็มทองกรรมการ
5นางลดาวัลย์กันทวงศ์กรรมการ
6นายอิทธิพันธ์อมรอรรถโกวิทกรรมการ
7นายอาทิตย์เคนโสมกรรมการ
8นายภูมิพันธ์บุญมาตุ่นกรรมการ
9นางสาวอารีย์คงแจ่มกรรมการและเรขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือ

*ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นายผดุงศักดิ์พื้นแสนประธาน
2นางศศิมาศพรรณรัตน์กรรมการ
3นายวิวัฒน์ปิยวชิรอัมพรกรรมการ
4นายพสุสุขุมวาทกรรมการ
5นายทรงฤทธิ์อมรวิกัยกุลกรรมการ
6นายสาริศน้ำใจเย็นฉ่ำกรรมการ
7นายนันทนาถม่วงทองกรรมการ
8ดร.ทวีรักสกุลกรรมการ
9นายภูมิพันธ์บุญมาตุ่นกรรมการและเรขานุการ

Back To Top