skip to Main Content
ลงพื้นที่เคลื่อนงานขยายผลเอสเอ็มอี “รวยบุญ กรุ๊ป” จังหวัดน่าน

ลงพื้นที่เคลื่อนงานขยายผลเอสเอ็มอี “รวยบุญ กรุ๊ป” จังหวัดน่าน

 

              วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คุณวิลาสินี ดอนเงิน และ คุณกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ มูลนิธิสัมมาชีพ เดินทางลงพื้นที่ติดตามงานขยายผลรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ  บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จำกัด 1 ใน 5 องค์กร ผู้ได้รับรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ  ปี 2562  โดยการลงพื้นที่ติดตามงานขยายผลรางวัลฯในครั้งนี้ นางสาวบุญรัตน์ ผัดผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จำกัด  ได้นำเจ้าหน้าที่ฯ เยี่ยมชมพื้นที่การทำงานสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ “ผ้ามัดย้อม จากสีธรรมชาติ”  ณ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ซึ่งเป็นต้นทางการผลิตผ้ามัดย้อมไปสู่การผลิตผลงานของบริษัทฯ

                จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่การผลิตและประชุมร่วมมองทิศทางการทำงานขยายผลรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพครั้งนี้ พบว่า บริษัท รวยบุญกรุ๊ป จำกัด มีแผนงานพัฒนาและขยายผลภายหลังการได้รับรางวัลฯ ดังนี้

  1.  กระจายฐานงานสายการผลิตในชุมชนให้มีวงกว้างมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ จ้างงาน และสร้างรายได้ ในระดับพื้นที่
  2. ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดย้อมในระดับพื้นที่
  3. ส่งเสริมองค์ความรู้ ให้วิสาหกิจชุมชนมีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบโดยนำหลักสัมมาชีพเข้าไปบริหารจัดการกลุ่ม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเยาวชนและคนวัยแรงงานคืนถิ่น
  5. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน เข้ามาเพิ่มพูนทักษะงานด้านการผลิตเข้ามา เติมความรู้แก่สมาชิก
  6. ปรับปรุงพื้นที่/ขยายโรงเรือน และจัดระเบียบพื้นที่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในชุมชน ที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

            และกิจกรรมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าร่วมเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ในเวทีการการประกวด/คัดเลือก ของคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563  โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงการทำงานขยายผลรางวัลร่วมกัน ในระดับพื้นที่ต่อไป

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top