skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
สคช. ปั้น “พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ”

สคช. ปั้น “พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ”

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 ให้กับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยมีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ จำนวนกว่า 140 คน  โดยมีคุณจิตราภา หิมะทองคำ เลขาธิการมูลนิธิฯและรศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์  กรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

นางสาวจุลลดา ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กก่อนหน้านี้ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทุกฝ่ายจับตาเรื่องการดูแลเด็กเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ การมีผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้และทักษะ จึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมา สคช. ได้ร่วมกับบุคลากรในอาชีพ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจัดทำมาตรฐานอาชีพ และให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการการันตีระดับชาติ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ที่ต้องส่งบุตรหลานไปอยู่ในความดูแลของคนอื่น ซึ่งผู้ผ่านการประเมินฯ อาชีพดูแลเด็ก ระดับที่ 1 จะเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐาน มีสมรรถนะในด้านโภชนาการเด็ก ดูแลกิจวัตรประจำวัน ความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก

   

นางจารุดา วงษ์สะและ พี่เลี้ยงเด็กจากศูนย์เด็กเล็กชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้นอิบาดะห์ หนึ่งในผู้ผ่านการประเมินผู้ดูแลเด็กระดับ 1 บอกว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก หลังต้องผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มข้น ซึ่งจากนี้ก็สามารถนำความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีไปใช้ในวิชาชีพอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเด็กๆ ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ด้านครูต้อ ศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ในฐานะผู้แทนองค์กรรับรองฯ ย้ำถึงความสำคัญของการประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลเด็กว่า นอกจากจะเป็นการันตีถึงความรู้และทักษะแล้ว ยังถือเป็นความภูมิใจและกำลังใจสำคัญให้คนในอาชีพ เนื่องจากผู้ดูแลเด็กบางคน ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา แต่ยังมีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง สคช. ก็จะเป็นเครื่องการันตีระดับความรู้และความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการทำงานของพวกเขาได้ ว่าสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ไม่สร้างบาดแผลที่โหดร้ายให้กับเด็ก เพราะเด็กช่วงวัย 5 ขวบปีแรก เป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นพิเศษ ดังนั้นการมีพี่เลี้ยงที่มีทักษะตรงตามมาตรฐานอาชีพ จะส่งผลให้เด็กเติบโตและเรียนรู้ได้ตามพัฒนาการสมวัย ที่สำคัญเวลานี้ยังมีผู้ดูแลเด็กในเครือข่ายทั่วประเทศอีกว่า 2 พันคน ที่ต้องการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการรับรองสมรรถนะเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ

สำหรับการประเมินสมรรถนะผู้ดูแลเด็กระดับ 1 จะมีการประเมิน ทดสอบเรื่องของทักษะการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นฐาน การดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับเด็ก เพื่อยืนยันความพร้อมทั้งสภาพจิตใจ และร่างกายของตัวผู้ดูแล ว่าสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาชีพหรือไม่

  

Back To Top