skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
สัมมาชีพทางรอดของสังคมไทย

สัมมาชีพทางรอดของสังคมไทย

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการ ”Dynamic Surin Forum “เสวนาในหัวข้อ “สัมมาชีพทางรอดของสังคมไทย” โดยมีวิทยากรหลัก 1)พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ผู้ก่อตั้งโครงการแทนคุณแผ่นดินบ้านเกิด โครงการโคกหนองนาดาราโมเดล 2)คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ 3)นางสาวทัศนีย์ สุรินทรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการเรือนไหม-ใบหม่อน 4)นายวิสูตร์  ยังพลขันธ์ พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน ผู้ดำเนินรายการ) นอกจากนี้ในช่วงบ่าย สมาชิก Dynamic Surin Forum ได้มีการประชุมหารือกันเพื่อขับเคลื่อนงานของโครงการต่อไป ณ บ้านไหมทองสะเร็น จ.สุรินทร์

Back To Top