skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
สัมมาชีพ จัดประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564

สัมมาชีพ จัดประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564

สัมมาชีพ จัดประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564

มูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่างๆอย่างมากมาย การให้กำลังใจ สนับสนุน และส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชนถือเป็นเรื่องสำคัญ มูลนิธิสัมมาชีพ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยจะมีการเปิดรับวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการสร้างอาชีพ รายได้ ให้สมาชิกและชุมชนท้องถิ่นฝ่าฟันต่อสถานการณ์ผลกระทบต่างๆมีความมุ่งมั่นและปรัชญาชัดเจนในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและท้องถิ่น

มูลนิธิสัมมาชีพ ดำเนินงานภายใต้ปรัชญา “การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่” ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน สังคม  โดยการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก ที่ผ่านมามูลนิธิสัมมาชีพได้มีการยกย่อง ให้เกียรติ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ให้กับวิสาหกิจชุมชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการประกอบอาชีพชุมชน มุ่งสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น อันจะนำมาสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

ที่ผ่านมามูลนิธิสัมมาชีพ ได้ดำเนินการมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ไปแล้ว 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560-2562 มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล จำนวน 11  วิสาหกิจ  ประกอบด้วย

จากการมอบรางวัลที่ผ่านมา  ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมว่า วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” เป็นตัวอย่างของการสร้างและขยายงานได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการพัฒนาความเติบโตของวิสาหกิจ และการเป็นแบบอย่างความสำเร็จขยายไปสู่วิสาหกิจชุมชนอื่น

   ในปี 2564 มูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งทำงานส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้เกิดโรคโควิด-19 มาตรการการป้องกันและการควบคุมต่างๆส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ยอดขายลดลง การดำเนินการสะดุด เช่น ระบบการขนส่ง เป็นต้น บางกิจการก็ต้องหยุดชงัก อย่างกิจการด้านการท่องเที่ยว การสรรหาและมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบประจำปี 2564 จึงให้ความสำคัญกับวิสาหกิจที่มีการปรับตัวและมีแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์สามารถดำเนินกิจการได้กับช่วงสถานการณ์ผลกระทบดังกล่าว มูลนิธิสัมมาชีพมีความคาดหวังว่าการมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบจะเป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาที่ดีให้กับวิสาหกิจและผู้ประกอบการอื่นต่อไป

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในการพิจารณามอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ วิสาหกิจมีการประกอบกิจการตามหลักสัมมาอาชีวะ 5 ประการ และองค์ประกอบหลักทั้ง 6 ด้าน

ด้านที่ 1 จริยธรรม – สัมมาชีพ

ด้านที่ 2 การจัดการองค์กร(กลุ่ม)

ด้านที่ 3 การจัดการวิสาหกิจ (กิจการ)

ด้านที่ 4 การนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ด้านที 5 การสร้างผลลัพธ์สู่ชุมชน  สังคม

ด้านที่ 6 การปรับตัวและฝ่าฟันต่อสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ในกระบวนการสรรหามูลนิธิสัมมาชีพได้ร่วมกับองค์กรภาคีกว่า 10 องค์กร ที่ร่วมเป็นคณะกรรมสรรหาและตัดสินมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ในการดำเนินงานรางวัลประจำปี 2564 ทางคณะกรรมการรางวัลก็มุ่งเน้นมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับวิสาหกิจที่เข้าร่วมประกวดแม้นวิสาหกิจจะได้รับรางวัล  หรือวิสาหกิจที่ผ่านเข้ารอบแต่อาจยังไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคีผ่านช่องทางต่างๆ ตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของมูลนิธิสัมมาชีพ และคณะกรรมการรางวัลต้องการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเติบโต แข็งแรงสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

 

 

download ใบสมัคร คลิก

สแกน QR code เพื่อ download ใบสมัคร สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

Back To Top