skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
สัมมาชีพ เตรียมประกวดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 	ประจำปี 2564

สัมมาชีพ เตรียมประกวดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564

สัมมาชีพ เตรียมประกวดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564

 

         มูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่างๆอย่างมากมาย การให้กำลังใจ สนับสนุน และส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชนถือเป็นเรื่องสำคัญ มูลนิธิสัมมาชีพ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยจะมีการเปิดรับวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการสร้างอาชีพ รายได้ ให้สมาชิกและชุมชนท้องถิ่นฝ่าฟันต่อสถานการณ์ผลกระทบต่างๆมีความมุ่งมั่นและปรัชญาชัดเจนในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและท้องถิ่น

 

  

 

รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ?

มูลนิธิสัมมาชีพ ดำเนินงานภายใต้ปรัชญา “การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่” ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน สังคม  โดยการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก ที่ผ่านมามูลนิธิสัมมาชีพได้มีการยกย่อง และให้เกียรติ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ให้กับวิสาหกิจชุมชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการประกอบอาชีพชุมชน มุ่งสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น อันจะนำมาสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

ที่ผ่านมามูลนิธิสัมมาชีพ ได้ดำเนินการมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ไปแล้ว 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560-2562 มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล จำนวน 11  วิสาหกิจ

   

จากการมอบรางวัลที่ผ่านมา  ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมว่า วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” เป็นตัวอย่างของการสร้างและขยายงานได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการพัฒนาความเติบโตของวิสาหกิจ และการเป็นแบบอย่างความสำเร็จขยายไปสู่วิสาหกิจชุมชนอื่น

  

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้เกิดโรคโควิด-19 มาตรการการป้องกันและการควบคุมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ยอดขายลดลง การดำเนินการสะดุด เช่น ระบบการขนส่ง เป็นต้น บางกิจการก็ต้องหยุดชงัก อย่างกิจการด้านการท่องเที่ยว การสรรหาและมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบประจำปี 2564 จึงให้ความสำคัญกับวิสาหกิจที่มีการปรับตัวและมีแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์สามารถดำเนินกิจการได้ในช่วงสถานการณ์ผลกระทบดังกล่าว มูลนิธิสัมมาชีพมีความคาดหวังว่าการมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบจะเป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาที่ดีให้กับวิสาหกิจและผู้ประกอบการอื่นต่อไป

เปิดรับสมัครวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ที่นี่เร็วๆนี้

Back To Top