skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
สานพลังขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง

สานพลังขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสัมมาชีพ โดย นางสาวอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเสวนา สานพลังขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสานใจ  ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดยคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกองทุนสานพลังเพื่อสังคมสุขภาวะ

คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งองค์กรภาครัฐ  ประชาสังคม  และชุมชน จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งในยุคหลังโควิด-19 เปิดการประชุมโดย นายแพทย์อำพล  จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย  การประชุมครั้งนี้ มีความมุ่งเน้นให้ตัวแทนจากองค์กรต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงาน และการเสนอแนวทางการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็ง โดยเล็งเห็นว่าการพัฒนาระดับตำบลเป็นหน่วยที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาระดับฐานรากและควรให้ความสำคัญ ในที่ประชุมมีวิทยากรที่ให้และแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  นายชาญเชาว์  ไชยานุกิจ  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคม คนที่สอง  นางกรรณิการ์  บันเทิงจิตร  อนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย

ช่วงที่ 2 ของการประชุม เป็นการระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและได้ข้อสรุป ดังนี้

– ตำบลเข้มแข็งต้องมีโครงสร้างและการจัดการที่ดี

– ชุมชนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

– มองการแก้ปัญหาในทุกด้าน แบบองค์รวม

– มีการทำแผนการขับเคลื่อนที่ชัดเจน

– มีผู้นำและแกนนำที่มีความ้ตั้งใจและเสียสละ

– มีทุนและการบริหารที่ดีเพื่อการพัฒนา

– มีองค์กรภาคีเครือข่ายหนุนเสริม (Partnership)

และความเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ประธานที่ประชุมจะมีการรวบรวมเป็นข้อเสนอในการพัฒนาต่อไป

  

ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพได้ที

# เว็บไซต์  https://www.right-livelihoods.org/

# เพจเฟสบุค https://www.facebook.com/sammachiv/

                           

Back To Top