skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
หนึ่งตำบล หนึ่งบริษัท พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขาถ่าน

หนึ่งตำบล หนึ่งบริษัท พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขาถ่าน

เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม  2561  ดร.สมชาย  หาญหิรัญ  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม และนายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ลงไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ มุมมองในการทำงานต่างๆ กับชุมชนตำบลเขาถ่านซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งบริษัท ที่มูลนิธิสัมมมาชีพร่วมกับบริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และชุมชนตำบลเขาถ่านในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

โดยมี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ให้การต้อนรับ และนางขนิษฐา รักเขียว ประธานกลุ่มวิสาหกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลเขาถ่าน นำเสนอรายงานสรุปการทำกิจกรรม และศักยภาพชุมชน

ชุมชนเขาถ่าน ริเริ่มจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยางพาราตกต่ำ และปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน นำมาซึ่งการลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ปัญหาโดยตัวชุมชนเอง  โดยการส่งเสริมเรื่องการแปรรูปสมุนไพร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนานับเป็นแรงผลักหนึ่งที่ทำให้ชุมชนได้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อชุมชนตนเอง  และมีโอกาสในการบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ของชุมชน

Back To Top