skip to Main Content
หลักสูตร LFC 10 ยุคปรับปรุงใหม่ สาระเข้มข้น พร้อมแล้ว

หลักสูตร LFC 10 ยุคปรับปรุงใหม่ สาระเข้มข้น พร้อมแล้ว

หลักสูตร LFC 10 ยุคปรับปรุงใหม่ สาระเข้มข้น พร้อมแล้ว วิทยากรชื่อดังระดับกูรูคับคั่ง ทุกสาขาอาชีพ นักบริหาร นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน เติมเต็มเพิ่มความเข้มข้น พร้อมดูงานนอกสถานที่อีก 3 แห่ง

 

           รายงานข่าวจากสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลักสูตรผู้นำ-เปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 หรือ “LFC 10” ที่จะอบรมในระหว่างวันที่ 14 กันยายน-20 ตุลาคมนี้ว่าขณะนี้หลักสูตรมีความพร้อมทุกด้านสำหรับเนื้อหาหลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ กลุ่มแรกเนื้อหาจะเป็นการทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่านทางสังคม อุปสรรคและโอกาสของผู้มาใหม่

        เนื้อหากลุ่มที่ 2 จะเรียนรู้การเปลี่ยนผ่านในระดับยุทธศาสตร์และการริเริ่มของไทย เนื้อหากลุ่มที่ 3 จะเป็นกรณีตัวอย่างของการส่งเสริมและร่วมรณรงค์โดย Strategic partner ในการร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานราก – การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการรองรับการท่องเที่ยว และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

        เนื้อหากลุ่มที่ 4 ศึกษากรณีตัวอย่างงานภาคสนาม – เรื่องของการจัดการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในฐานะเป็นหัวลากขบวนเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น – ดึงลูกค้าเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนสุดท้ายเนื้อหากลุ่มที่ 5 จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการริเริ่มงานเพื่อขับเคลื่อนสังคม – การสร้าง commitment ของผู้เข้าอบรม

       ส่วนวิทยากรที่จะมาบรรยายมีหลากหลายแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จะขอยกมาเป็นตัวอย่าง อาทิ พ.อ. ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ อดีตกรรมการ กสทช. บรรยายหัวข้อ “ศตวรรษที่ 21 ดิสทรัปแอนด์โซเชียลทรานฟอร์เมชั่น” คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตซีอีโอ.ปตท.บรรยายผู้นำ/โลกอณาคต/ โอกาสของผู้มาใหม่ Startup Tecnology Innovation  วิเชฐ ตันติวาณิช หัวข้อ ผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

       ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หัวข้อ “ผู้นำ/โลกอนาคต/โอกาสของผู้มาใหม่มาจาก Grassroot foothold” และ “คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ” หัวข้อ “การพัฒนาสังคมฐานรากในทศวรรษหน้า”ส่วนหัวข้อในเวทีเสวนา “ประสบการณ์การสร้างเมืองท่องเที่ยว” ประกอบด้วยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์, นายสักกฉัฐ ศิวะบวร ทั้งสองท่านนี้ เป็นผู้ปั้นโครงการโอท็อปนวัตวิถี

        คุณภารเดช พยัฆวิเชียร หัวข้อ “เศรษฐกิจท้องถิ่น ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และความสามารถผู้ประกอบการ” ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล และนายสมศักดิ์ บุญคำ จาก “โลเคิล อไลค์” หัวข้อ โลเคิล อไลค์ กับประสบการณ์ดำเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน

       คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงษ์ และคุณต้องใจ ธนะชานันท์ ร่วมเสวนาหัวข้อ “วิสาหกิจเพื่อสังคมและการออกแบบตัวแบบที่หลากหลาย” และหัวข้อ การสร้างเศรษฐกิจเมืองโดยงานท่องเที่ยว โดย.ดร.จิรศักดิ์ พุฒจร ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

       หัวข้อเสวนา “SME และวิสาหกิจชุมชน กับการร่วมขบวนที่ฐานราก” ประกอบด้วยคุณปัณณพัทธ์ ปภาพงศ์พศุตม์ คุณอาทร แสงโสมวงศ์, และคุณบุญมี สุระโคตร และ ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ในหัวข้อ “การตลาดที่จำเป็นสำหรับกิจการชุมชน” โดยจะเน้นเรื่องท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

        นอกจากนี้ พบกับ คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ บุคคลต้นแบบสัมมาชีพปี 2560 และ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม บุคคลต้นแบบสัมมาชีพปี 2561 วิทยากรที่กล่าวข้างต้น เป็นแค่เพียงบางส่วน ยังมีวิทยากรเด่นๆ และหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่สำคัญปีนี้จะจัดให้ไปดูงานใน 3 พื้นที่ที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจนประสบความสำเร็จประกอบด้วย ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ บ้านนาต้นจั่น สุโขทัยและแหล่งเศรษฐกิจท้องถิ่น จ.เพชรบุรี

       อีกหนึ่งไฮไลท์อยู่ในวันสุดท้ายของการอบรม “คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีพลังงาน ในฐานะอดีตประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ และผู้อำนวยการหลักสูตร LFC คนแรก จะมากล่าวปัจฉิมคาถาให้กับผู้เข้ารับการอบรม ก่อนที่ทุกคนจะออกไปทำงานเพื่อสังคมต่อไป

  “เพื่อให้การอบรมมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในระหว่างการอบรม ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จะ Wrap Up ทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจมากขึ้น” รายงานข่าวกล่าวและว่า ส่วนสถานที่อบรม : โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม สถานที่จัดโอ่โถงที่จอดรถสะดวกสบาย

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top