skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
หลักสูตร LFC 9 เข้ม-เพิ่ม 12 กลุ่มย่อย ฟังตัวจริงเสียงจริงเจาะลึก 12 หัวข้อ

หลักสูตร LFC 9 เข้ม-เพิ่ม 12 กลุ่มย่อย ฟังตัวจริงเสียงจริงเจาะลึก 12 หัวข้อ

หลักสูตร LFC 9 เข้ม-เพิ่ม 12 กลุ่มย่อย ฟังตัวจริงเสียงจริงเจาะลึก 12 หัวข้อ

ดังที่เคยเกริ่นมาแล้วว่า โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 หรือ LFC 9 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคมถึงวันที่ 22 กันยายน 2561 นั้น ทางสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงที่ดูแลหลักสูตรได้มีการยกเครื่องหลักสูตรใหม่หมดให้เข้มข้นกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “Power of Change”เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติในองค์กรและในพื้นที่ได้จริง

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวทีมงานที่รับผิดชอบในการออกแบบหลักสูตร จึงได้จัดการอบรมแบบกลุ่มย่อยถึง 2 ครั้ง นับว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดอบรมมาที่มีการแยกกลุ่มย่อยโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนแบบเจาะลึกจริงๆ

สำหรับกลุ่มย่อยแต่ละครั้ง จะมีทั้งหมด 6 หัวข้อโดยจะแบ่งเป็น 6 ห้องสัมมนาย่อย จะมีการแบ่ง ผู้เข้ารับการอบรมให้ห้องละเท่าๆ กัน แล้วจะมีการสรุปรวมเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนที่แยกย้ายเข้าเรียนในแต่ละห้องได้รับรู้เท่าๆ กัน

การแบ่งกลุ่มย่อยครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 จะเน้นกลุ่มธุรกิจกระแสหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจเพื่อสังคมโดยยกกรณีศึกษาของแต่ละบริษัท ประกอบด้วย หัวข้อแรกจะเป็นการบรรยายของ SCG Heim ธุรกิจรับเหมาสร้างบ้านที่เป็นศูนย์รวมงานนวัตกรรม ในเครือ SCG หัวข้อที่สอง มิตรผลบทบาทของอุตสาหกรรมเกษตร โดยผู้แทนจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ

หัวข้อที่ 3 โจนส์สลัดอาหารเพื่อสุขภาพกับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค วิทยากรจาก “ร้านโจนส์สลัด” ร้านอาหารสุขภาพชื่อดังที่กำลังเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่และคนที่ใส่ใจต่อสุขภาพ หัวข้อที่ 4 สมาคมเพื่อนชุมชนบทบาทใหม่ของบริษัทชั้นนำ โดยสมาคมเพื่อนชุมชนเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาบตาพุด 5 รายตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลชุมชนในพื้นที่  หัวข้อที่ 5 ปตท.กับนวัตกรรมชุมชนท่ามะนาวและหัวข้อที่ 6 สมุนไพรแพทย์พื้นบ้านกับกิจการสาธารณสุขไทย

นอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 โดยจะมีการแบ่งหัวข้อในกลุ่มย่อยเป็น 6 หัวข้อ เช่นเดิมแต่คราวนี้จะเน้นในเรื่องเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน  โดยหัวข้อแรก จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิทยากรจากกลุ่มปิ่นโตอินทรีย์ร่วมกับผู้แทนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวข้อที่ 2 เรื่องการแปรรูป โดย บุญมี สุระโคตร ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2560

ห้องที่ 3 เป็นหน้าที่ของวิทยากรจากบริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จากจังหวัดน่านจะมาเล่าถึงการทำธุรกิจเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่ จากการทำธุรกิจผลิตผ้าธรรมชาติที่เกื้อกูลระหว่างคนกับคนและคนกับวัฒนธรรม ห้องที่ 4 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป โดยธีรภัทร เทพพันธ์ กรรมการผู้จัดการจากบริษัท กรีนโกรทออร์แกนิค จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2560 หัวข้อที่ 5 เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการร่วมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น ในกรณีศึกษาของ “ตลาดน้ำอัมพวา” โดยรท.พัชโรดม  อุนสุวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา ที่เป็นผู้บุกเบิกตลาดน้ำอัมพวาจนโด่งดัง และสุดท้ายหัวข้อที่ 6 จะเป็นหน้าที่ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูแลนคา ร่วมกับ วิทยากรโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จะเห็นว่าแต่ละเรื่องที่คัดสรรมาเป็นกรณีศึกษาที่ล้วนมีความน่าสนใจ และเนื้อหาหลากหลายเพื่อให้ผู้อบรมนำไปพัฒนาต่อยอดในชุมชนได้ ซึ่งจะหาฟังที่ไหนไม่ได้นอกจากที่หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ เท่านั้น !!!

Back To Top