skip to Main Content
เดินหน้าเคลื่อนงาน MOU ท่องเที่ยว ร่วมหารือกรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

เดินหน้าเคลื่อนงาน MOU ท่องเที่ยว ร่วมหารือกรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

เมื่อ 2 มีนาคม 2563 มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ นางสาวอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ นางสาวเบญจมาศ เมตรไตร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ตั้งหลัก และนางสาวกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ เข้าหารือคุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สานพลังขับเคลื่อน พัฒนาวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน” โดยทางกรมพัฒนาชุมชนได้เสนอแนะชุมชนท่องเที่ยวในเครือข่าย จากการจัดหมวดหมู่ชุมชนท่องเที่ยว ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

     A. กลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว สามารถนำไปต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์ได้

     B. กลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว แต่ยังต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

     C. กลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้

     D. กลุ่มพื้นที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนเสนอแนะกับทางมูลนิธิสัมมาชีพ โดยมีทิศทางในการพัฒนา กลุ่ม C. กลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ โดยวิธีการเติมเต็มทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับชุมชน และให้ทางมูลนิธิสัมมาชีพประสานงานเพื่อนำข้อมูลกลุ่ม C. พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้เลือกพื้นที่และหารือวิธีการที่จะพัฒนาร่วมกันต่อไป

2. การพัฒนาหลักสูตรการเงินชุมชน โดยมีแนวทางความร่วมมือกับ 4 องค์กร ประกอบด้วย 1) มูลนิธิสัมมาชีพ 2) กรมการพัฒนาชุมชน 3) ธนาคารออมสิน 4) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่ม/องค์กรการเงิน ใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การบริหารจัดการความเสี่ยง 2. การสร้างเศรษฐกิจจากฐานการเงินชุมชน โดยมีนำต้นแบบผู้ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาทั้งนี้กรมพัฒนาชุมชนเสนอให้เพิ่มหลักสูตรทางเลือก โดยยกตัวอย่างโรงเรียนออมทรัพย์ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการอยู่ เพื่อความเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชน และให้ทางมูลนิธิสัมมาชีพประสานขอข้อมูลโรงเรียนออมทรัพย์กับทางกรมการพัฒนาชุมชนที่ดำเนินการอยู่ และยกร่างหลักสูตรทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อเสนอดำเนินการร่วมกันต่อไป

3. การสร้างหมู่บ้านต้นแบบสัมมาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ชุมชนมี ความมั่นคงทางอาหาร โดยการส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และแปรรูป เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัย สร้างอาชีพ ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยทางกรมการพัฒนาชุมชนเสนอแนะนำโครงการดังกล่าวสู่การสร้างหมู่บ้านสัมมาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลรางวัลวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายมูลนิธิสัมมาชีพต่อไป

4. โครงการพลังงานชุมชน สืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาให้ชุมชนเกิดความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ รายได้ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นพลังงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงในชุมชน โดยมีแนวทางร่วมมือกับมูลนิธิสัมมาชีพในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าวต่อไป

 

 

 

 

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top