skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
เที่ยวชุมชนวิถี SHA มั่นใจปลอดโควิด
Communication chat icon above cityscape in the night light of the city.

เที่ยวชุมชนวิถี SHA มั่นใจปลอดโควิด

       มิติใหม่“สัมมาชีพ-ททท.” จับมือผลักดันท่องเที่ยวชุมชนวิถี SHA ปลอดเชื้อโควิด มุ่งเติมศักยภาพต้นแบบ 12 ชุมชนยกระดับเป็นแหล่งเที่ยว พร้อมบริการนักท่องเที่ยว พักผ่อนสัมผัสธรรมชาติตามวิถีชีวิตใหม่นิวนอร์มอล หวังสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนหลังรับผลกระทบจากไวรัสโควิดระบาดลุกลาม

 

     มูลนิธิสัมมาชีพ รายงานว่า ทางมูลนิธิสัมมาชีพได้บรรลุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อ 30 พ.ย. 2562 เพื่อร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเชื่อมั่นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการสร้างเพิ่มเติมรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งหลังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระบาด

 

      ทั้งนี้ มูลนิธิสัมมาชีพจะประสานเครือข่าย 12 ชุมชนต้นแบบ ที่กระจายอยู่ในภาคกลาง เหนือ อีสาน และใต้ โดยเป็นชุมชนได้รับรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ และชุมชนในเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาของมูลนิธิฯ และชุมชนต้นแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมรณรงค์ผลักดันให้ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทยวิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ” เน้นให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นของมาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration (SHA)  เพื่อป้องกันติดเชื้อโควิด-19

 

     อีกทั้ง เชื่อว่า มาตรฐาน SHA จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและกล้าเข้าไปเที่ยว ดังนั้น มูลนิธิสัมมาชีพจึงมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน SHA อย่างมีองค์ความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว ตลอดจนมีความพร้อมกับการรองรับนักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ (New Normal)

 

     ส่วนเป้าหมายดำเนินงานนั้น แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในมาตรฐานการบริการ SHA ระยะส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวมีการบริการวิถีใหม่ด้วยมาตรฐาน SHA และระยะสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยวชุมชน

 

     นอกจากนี้ มูลนิธิสัมมาชีพ ยังเตรียมแผนงานกิจกรรมไปสู่เป้าหมายไว้ครบถ้วน ทั้งการลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบและแนวทางกระตุ้นความพร้อมชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในมาตรฐานการบริการและกิจการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 

     สิ่งสำคัญ ยังมีจัดกลุ่มทดลองเที่ยว (Test Tour) เสมือนชุมชนต้องบริการจริง เพื่อประเมินศักยภาพ พัฒนาและปรับรูปแบบไปสู่มาตรฐาน จนเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ รวมทั้งการบริการที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้ลูกค้ายอมรับพึงพอใจ

 

    “ปัจจุบัน หลังโควิด-19 ชะลอการระบาดลง นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย เราเลยจะส่งเสริมให้ชุมชน มีมาตรฐานนี้ เพราะจะเป็นตัวการันตีให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกปลอดภัยเมื่อมา กิน มาเที่ยว มาพักที่นี้” เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ระบุ

 

    มูลนิธิสัมมาชีพ ยืนยันว่า เวลาประมาณ 6 เดือนในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทยวิถีใหม่นั้น จะสามารถประเมินผล ตรวจสอบ และทำให้ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบทั้ง 12 ชุมชนมีศักยภาพ ทักษะ พร้อมยึดมั่นการบริการตามมาตรฐาน SHA จนทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกมั่นใจ ว่า การบริการและสินค้าอื่นๆของชุมชนปลอดภัยจากโควิด-19

 

    อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นนั้น มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดเผยว่า มาจากมูลนิธิฯ มีประสบการณ์ตรงกับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และการบูรณาการ ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการทำงานร่วมกับภาครัฐ  เอกชน ประชาสังคม อีกทั้งยังอบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี จนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจำนวน 221 องค์กร และพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการกับการใช้เงินทุนสู่การขยายความเติบโตของกิจการอีกจำนวน 8 กิจการ

 

     นอกจากนี้ ยังมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรกร จัดอบรมกลุ่มเกษตรกร จำนวน 157 กลุ่ม หรือ จำนวน 1,494 คน สามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาและยกระดับการประกอบกิจการกลุ่ม/องค์กร ประมาณ  40 กลุ่ม/องค์กร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะมาแล้ว

Back To Top