skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
เปิดวงประชุมคณะกรรมการระดมทุน ครั้งที่ 2 สานกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่..

เปิดวงประชุมคณะกรรมการระดมทุน ครั้งที่ 2 สานกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่..

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดมทุน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีคุณวรชนาธิป จันทนู เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเสนอและลงมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการชุดนี้ เป็น “คณะกรรมการหารายได้เพื่อการขับเคลื่อนงานมูลนิธิสัมมาชีพ” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้หารือเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้ง 4  ไตรมาสของปีนี้ โดยมีแนวทางให้กรรมการแต่ละคนรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม รวมถึงการสรุปข้อมูลและนำเสนอความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ ปทุมธานี ซึ่งแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในการหาผู้สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขัน สปอนเซอร์ และของที่ระลึกในการจัดงาน

 

Back To Top