skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
เปิดเส้นทางท่องเที่ยว ตามวีถีประชารัฐ จ.เพชรบุรี

เปิดเส้นทางท่องเที่ยว ตามวีถีประชารัฐ จ.เพชรบุรี

พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดเส้นทางท่องเที่ยว ตามวีถีประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี

        เย็นวันนี้ (25 พ.ค.61) ที่บริเวณลานจักราศี อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ “เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ตามวิถีประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

       นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ไห้เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการความร่วมมือของ 5 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมส และภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน
       โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ชื่องาน ” เปิดเส้นทาง การท่องเที่ยว ตามวิถีประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี” งานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 บริเวณลานจักราศี อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานของหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จาก 8 อำเภอ 8 ชุมชน สาธิตอาชีพเด่นของแต่ละชุมชน เช่น ขนมไทย พิชซ่ากระเหรี่ยง ข้าวห่อกระเหรี่ยง อาหารจากใบชะคราม จักสานใบตาล โมบายหอยร้อยรัก ขนมใบบัว กล้วยฉาบ ทองม้วนน้ำตาลโตนด การจัดแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 40 ร้านค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน นิทรรศการผลการดำเนินงานของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นิทรรศการเปิดตัวโครงการ”ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ดึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต เกิดการขยายผลการใช้สินค้าชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประชารัฐของดีจังหวัด เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Cr.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6105250010119

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสวรรณ มีลิผู้เรียบเรียง : อรวรรณ วงศาโรจน์แหล่งที่มา : สวท.เพชรบุรี

 

Back To Top