skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
เวทีถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เพื่อถ่ายทอดโมเดลสู่ชุมชน และสังคม

เวทีถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เพื่อถ่ายทอดโมเดลสู่ชุมชน และสังคม

มูลนิธิสัมมาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

จัดเวทีถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชน

เพื่อเตรียมถ่ายทอดโมเดลสู่ชุมชน สังคมต่อไป

 

มูลนิสัมมาชีพ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในด้านต่างๆ จนได้รับรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” โดยองค์กรชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาเหล่านี้มีด้วยกัน 16 องค์กร

 

 

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งล่าสุด (8 ก.ค.) เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชนจำนวน 4 องค์กร โดยองค์กรเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่ม รวมเงิน รวมทุน มาแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในรูปแบบต่างๆ มีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิถีและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี  อ.เนินปอ จ. พิจิตร และสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองป่าไม้ อ. แกลง จ. ระยอง

ทั้งนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย เป็นกลุ่มองค์กรการเงินที่ได้รับรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564 ความโดดเด่นที่ทำให้กลุ่มได้รับรางวัล คือการจัดการหนี้สมาชิก โดยได้บูรณาการกับกลุ่มองค์กรชุมชนอื่นๆในพื้นที่ จำนวน 13 องค์กร มีการรวมเงินทุนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนสมาชิก จำนวน 56 ครัวเรือน และส่งเสริมด้านอาชีพให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ได้รับรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2560 มีความโดดเด่นเรื่องการจัดการธุรกิจชุมชน โดยทางกลุ่มได้ขยายการทำงาน จากองค์กรการเงินไปสู่การทำธุรกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงแป้งขนมจีน โรงรมควันยางแผ่น สินค้าลอยฟ้า เป็นต้น การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มมีทุนหมุนเวียนกว่า 200 ล้าน และมีสมาชิกมากถึง 14,000 คน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี ได้รับรางวัลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2561 มีความโดดเด่นเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก ทางกลุ่มได้สนับสนุนเงินทุนให้สมาชิกเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทั้งระดับครัวเรือน และระดับกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ลดภาระหนี้สิน

สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองป่าไม้ ได้รับรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562 มีความโดดเด่นด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทางกลุ่มสามารถสร้างที่อยู่อาศัยให้สมาชิกที่ไม่มีที่อยู่อาศัยในชุมชน โดยซื้อที่ดินและจัดสรรเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้สมาชิกได้ซื้อและผ่อนในราคาต่ำ ทั้งกำหนดอัตราการผ่อนให้สมาชิกสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่เดือดร้อน และเกิดภาระหนี้สินเพิ่ม

 

 

นอกจากกลุ่มองค์กรการเงินทั้ง 4 กลุ่มที่เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และปัจจัยความสำเร็จแล้ว ยังมีหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผู้แทนจากธนาคารออมสิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน

 

 

หลังจากนี้ จะมีการจัดเวทีนำเสนอบทเรียนความสำเร็จทั้ง 16 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เพื่อการขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจตามแนวทาง “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่” ต่อไป

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้จัดมา 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2565 เป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565 เป็นวิสาหกิจประเภทการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 เป็นวิสาหกิจประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Training room 3 อาคาร D ไทยพีบีเอสติดตามมูลนิธิสัมมาชีพได้ที่

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedeehttps:

//www.youtube.com/user/RightLivelihoods

 

Back To Top