skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 14

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 14

วันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร หลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เกษตรกร” รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

โดยมีคุณสุนทร คุณชัยมัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โลก 4.0 การเปลี่ยนแปลง และบทบาทของผู้นำเกษตรกร” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค จังหวัดสระบุรี  และคุณวรรณี มหานีรานนท์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้ดำเนินรายการ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชน-สังเคราะห์บทเรียนการประกอบการสัมมาชีพชุมชน”

รวมถึงคุณจุฑามาส เพ็งโคนา อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

Back To Top