skip to Main Content
“บ้านนาตีน” จ.กระบี่ ท่องเที่ยววัฒนธรรมมุสลิม รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

“บ้านนาตีน” จ.กระบี่ ท่องเที่ยววัฒนธรรมมุสลิม รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

          ในการคัดเลือกรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพปีนี้มีวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศแสดงเจตจำนงสมัครเข้าขอรับการประกวดรางวัลทั้งหมด 61 กลุ่ม แบ่งออกเป็นประเภทบริการและท่องเที่ยว 8 กลุ่ม

          ในที่สุดคณะกรรมการได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน จ.กระบี่ เหมาะสมกับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพประเภทบริการและท่องเที่ยว ประจำปี 2561

ชุมชนบ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  จากชุมชนมุสลิมที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน เชื่อมร้อยกับวิถีอาชีพชุมชนการทำประมง   การทำสวนยางพารา และการทำเกษตรรูปแบบอื่นๆเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุสลิมที่มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย

ปัจจุบัน ชุมชนบ้านนาตีน อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรและสภาพแวดล้อมในระดับหมู่บ้าน เพื่อผลักดันให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเลือกชมซื้อสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตจากคนในชุมชน โดยมีแนวทางธุรกิจ คือ

  1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เป็นสินค้าโดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ผ้าปิดตาบาติกลายแพะ กระเป๋าถือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ต่างๆ โดยจะแบ่งการทำงานของสมาชิกตามกระบวนการผลิตตัดเย็บหรือการออกแบบ โดยหนึ่งในผลงานสร้างสรรค์ของศิษย์พี่นักออกแบบจากแบรนด์ Hi-end ร่วมกับแบรนด์คลอลี่ Thailand Creative Industry Village ไทยเที่ยวเท่
  2. ธุรกิจบริการโฮมสเตย์และกิจการท่องเที่ยว ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ติดต่อขอร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตของชาวชุมชน ณ บ้านนาตีน โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ประกอบด้วย

– การท่องเที่ยวศึกษาวิถีชุมชนทางทะเล เช่น การประมงพื้นบ้าน การดำน้ำดูปะการังที่เกาะไก่ ทะเลแหวก การสอยปลาหมึกแบบดั้งเดิม

– การทำอาหาร ทำขนมพื้นบ้านร่วมกับชุมชน

– การนำชมประกอบอาชีพลักของชุมชน เช่น การเลี้ยงแพะ การทำสวนยาง

– การนำชมกิจกรรมกลุ่มหัตถกรรม เช่น การทำผ้าบาติก การทำผลิตภัณฑ์มะพร้าว การทำเรือหัวโทง เป็นต้น

สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉลี่ยสมาชิกบ้านนาตีนจะมีรายได้จากกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประมาณเดือนละ 6,000 บาท  ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะได้รับแบ่งปันผลกำไรและสวัสดิการต่างๆ ตามรูปแบบกิจการ ซึ่งรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนด้านโฮมสเตย์ รายได้เป็นการให้บริการที่สมาชิกจะได้รับโดยตรง แต่จะหัก % สมทบ เพื่อทำนุบำรุงอาคารศูนย์กลางชุมชน งานสังคม งานศาสนา หรือ อื่นๆ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน  จัดการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน  โดยมีนายบัญชา  แขวงหลี  เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน   ปัจจุบัน มีกลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว  7  กลุ่ม  มีการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับฤดูกาลในการประกอบอาชีพในชุมชน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง  เช่น  การกรีดยาง  การทำประมงพื้นบ้าน  การหุงข้าวด้วยฟืน  การทำขนมทุ้มโพล่ง (ขนมโค)  การเย็บจากมุงหลังคา

เกิดการสร้างรายได้ชุมชนจำนวน 119 ครัวเรือน 208 คน ที่มีผลกำไรต่อเนื่อง 3 ปี ปี2558 จำนวน 1.5 ล้านบาท  ปี 2559 จำนวน 2.75 ล้าน และ ปี2560 จำนวน 3.45 ล้านบาท

จากการดำเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน  ได้ทำให้เกิดกระแสหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน ตั้งแต่ปี 2558-2560 เป็นเงิน 15,400,000 บาท (เฉลี่ย 5,133,000 บาท/ปี) ถือได้ว่าการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านนาตีน ประมาณ 3,594 บาท/ครัวเรือน/เดือน  หรือเทียบ 10.5% ของรายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/เดือน ของคนในจังหวัดกระบี่

เกิดการพัฒนาเยาวชนให้มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดโดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจการการท่องเที่ยว มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยได้รับรางวัลหมู่บ้านสีเขียว Green Village

นอกจากนี้ยัง เกิดการเผยแพร่วิถีชีวิต  วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม  โดยปี 2560 ชุมชน ได้รับงบประมาณจากโครงการ OTOP นวัตวิถี กรมการพัฒนาชุมชน   จำนวน 200,000 บาท  โดยนำงบประมาณมาปรับปรุงห้องละมาด พัฒนาเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (CIV) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอีกด้วย

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top