skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 11

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 11

วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร หลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยน เกษตรกร รุ่นที่ 11” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยมีคุณเสรี จุ้ยพริก นักวิชาการอิสระ มูลนิธิสัมมาชีพ บรรยายในหัวข้อ  “โลก 4.0 การเปลี่ยนแปลงและบทบาทผู้นำเกษตรกร” นอกจากนี้ได้รับเกียรติ จากคุณชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุนชนชีววิถีน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชน-สังเคราะห์บทเรียนการประกอบการสัมมาชีพชุมชน” และคุณภาณุพงฐ์ บุญยืน ผู้จัดการอาวุโสศูนย์ควบคุมพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่แหล่งทุนเขต 3 ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเกษตรกร” เพื่อที่จะต่อยอดให้แก่ผู้เข้าอบรมต่อไป

Back To Top