skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 12

วันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ.2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร หลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยน เกษตรกร รุ่นที่ 12” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โดยมีคุณสุนทร คุณชัยมัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บรรยายในหัวข้อ “โลก 4.0 การเปลี่ยนแปลงและบทบาทผู้นำเกษตรกร” พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณทิฐิพัด นระพิมพ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีวาย จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชน-สังเคราะห์บทเรียนการประกอบการสัมมาชีพชุมชน” โดยมีคุณวรรณี มหานีรานนท์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้ดำเนินรายการ และคุณบุญช่วย โรจนาปิยวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่แหล่งทุน เขต 23 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเกษตรกร” เพื่อที่จะต่อยอดให้แก่ผู้เข้าอบรมต่อไป

Back To Top