skip to Main Content
“วิเชฐ”  แนะคาถาผู้นำ สื่อสารให้เข้าใจ –ตัดสินใจและแก้ปัญหา

“วิเชฐ” แนะคาถาผู้นำ สื่อสารให้เข้าใจ –ตัดสินใจและแก้ปัญหา

วิเชฐ แนะคาถาผู้นำ

สื่อสารให้เข้าใจ ตัดสินใจและแก้ปัญหา

      ประธานสถาบันผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงแนะความเป็นผู้นำต้องเข้าใจและเชื่อมโยงได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม   ด้านหลักการทำงานของผู้นำสามด้านได้แก่การสื่อสารให้เข้าใจการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

              

      คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการสถาบัน ผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง ได้บรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 หรือ LFC10 จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสถาบันผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง ณ.โพธาลัย เลเซอร์ ปาร์ค ในหัวข้อผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการกล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้คนหลากหลายภาคส่วน การร่วมงานร่วมระดมความคิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการนำไปประยุกต์ให้กับท้องถิ่นให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 

      จากนั้นได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้มีการทำลายสิ่งมีชีวิต บรรยากาศ ทรัพยากรและธรรมชาติ โดยฝีมือมนุษย์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความแตกต่างในความคิดเห็นหลากหลายมุมมองจากการได้รับข่าวสารในปัจจุบัน เช่นกรณีข่าวพระพุทธรูปอุลตร้าแมน ซึ่งคนรับข่าวสารมีความคิดเห็นต่างๆกันไป ทำให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคนและยุคสมัยซึ่งการเป็นผู้นำจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงของโลกและรับให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ

             

      นอกจากนี้ คุณวิเชฐได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งเอเชียกำลังจะเป็นโลกมหาอำนาจ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยอายุไขและรายได้ ซึ่งประชากรที่มีรายได้มากขึ้นจะมีอายุไขที่มากขึ้น ยืนยาวขึ้น  เมื่อจำนวนคนเพิ่มมากขึ้น คนหมู่มากอยู่ร่วมกันจึงเกิดคำถามว่าจะควบคุมด้วยกฎหมายได้อยู่หรือไม่หรือควบคุมโดยสภาวะจิตใจ ซึ่งการกำหนดด้วยสภาวะจิตใจจะกลับมา

        การเป็นผู้นำจะต้องรับมือและวิ่งเข้าสู่อนาคตที่จะเกิดขึ้น ความเป็นผู้นำต้องเข้าใจและเชื่อมโยงได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งทุกด้านมีความเชื่อมโยงกันหมด ต่อมาการเป็นผู้นำเป็นเรื่องการเชื่อมโยงของสิทธิอำนาจในการตัดสินใจและปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลง (Authority) อำนาจ ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น(Power) และ อิทธิพลของบุคคลหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความคิดและทัศนคติ(Influence)

     หลักการทำงานของผู้นำสามด้านได้แก่การสื่อสารให้เข้าใจ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา อีกทั้งคุณลักษณะของผู้นำซึ่งผู้นำที่ดีจะต้องมีจิตสาธารณะ มีการสร้างผลกระทบในวงกว้าง ความเป็นผู้นำจิตวิญญาณ มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองมั่นใจตลอดเวลา รวมถึงการบริหารข้อมูลได้ดี มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีจิตวิทยาสูงวิเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top