skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
“สุริยา ศิริวงษ์” เด่นบริหารจัดการ แปรรูปเพิ่มมูลค่า“มังคุด”

“สุริยา ศิริวงษ์” เด่นบริหารจัดการ แปรรูปเพิ่มมูลค่า“มังคุด”

“สุริยา ศิริวงษ์”

เด่นบริหารจัดการ

แปรรูปเพิ่มมูลค่า“มังคุด”

 

นายสุริยา ศิริวงษ์ ผู้นำชุมชนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อายุ 50 ปี การศึกษาจบปวส. สาขาเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกําลังศึกษาปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

 

สำนักงานสภาเกษตรกร จ.ระนอง เสนอนายสุริยา เข้ารับคัดเลือกรับงรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีผลงานโดดเด่นในการจัดการมังคุดเพื่อการส่งออก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุด

 

เส้นทางการทำงานของนายสุริยา จัดว่ามีประสบการณ์มากมายในหลากหลายตำแหน่งผู้นำชุมชน โดย 1.เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลําเลียง เมื่อปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 2.ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 3.ประธานเครือข่ายมังคุดของจังหวัดระนอง 4.รองประธานเครือข่ายมังคุด 14 จังหวัดภาคใต้ 5.ประธานแปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 9 ตำบลลําเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และ 6.ประธานคณะทำงานด้านพืชเศรษฐกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง

 

คณะกรรมการคัดสรรของมูลนิธิสัมมาชีพ ระบุผลงานบ่งชี้ความสำเร็จและการได้รับคัดสรรให้รับรางวัลว่า นายสุริยา มีผลงานสำคัญในฐานะเป็นผู้นำของชุมชนในวิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียง เป็นเรื่องของการให้ความสนใจต่อการจัดการผลิตผลไม้ของชุมชน ซึ่งก็คือ มังคุด ด้วยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การทำน้ำมังคุดพร้อมดื่มแบบเข้มข้น มังคุดแช่อิ่มอบแห้ง มังคุดกวน เยลลี ไอศกรีมมังคุด แชมพูจากมังคุด

 

     

อีกทั้งมีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิจัยการผลิตสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดเพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น ยาแต้มสิว ซึ่งเป็นงานที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างแบรนด์ Queeny เป็นของชุมชน

 

     

 

ผลการดำเนินงานของวิสากิจชุมชนภายใต้การนำของนายสุริยา ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกและเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาของเกษตรกรในตำบลลำเลียง จนในปัจจุบันโรงงานแปรรูปมังคุดของวิสาหกิจสามารถรองรับผลผลิตมังคุดของชุมชนทั้ง 7 ตำบลของอำเภอกระบุรี พร้อมกับได้ประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ทั้งจังหวัดระนอง และการส่งเสริมในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อไปเพิ่มเติมสร้างประสิทธิภาพ

 

ด้วยความสามารถของการดำเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้วิสาหกิจชุมชนได้รับรางวัลจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เช่น เกียรติบัตร “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มังคุดหวานเพื่อการส่งออก” รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประเภท สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กระบุรี ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ “การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด” ประจำปี 2559 ประเภท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลําเลียง จากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง และเป็นแปลงต้นแบบ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (อำเภอกระบุรี) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งได้รับโครงการยกระดับแปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 9 ตำบลลําเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็นศูนย์ต้นเรื่องมังคุด ฯลฯ

 

     

 

ในระหว่างการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่สร้างความสำเร็จนี้ ได้ส่งผลให้ นายสุริยา ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “คนดี ศรีหมู่บ้าน บ้านบางนา” ประจำปี พ.ศ. 2558 จากนายอำเภอกระบุรี

 

กล่าวโดยสรุป ผลงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลไม้เศรษฐกิจของชุมชน คือ มังคุดของนายสุริยา เป็นผลงานของการบริหารจัดการ ที่ประสานงานความร่วมมือ ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีจากหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐ ให้เข้าไปเสริมความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน อันเป็นการประสานความร่วมมือในด้านความรู้ และเทคโนโลยี ที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มมูลค่าให้กับมังคุด ทั้งด้านที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม แชมพู และเวชสำอาง

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ติดตามมูลนิธิสัมมาชีพได้ที่

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

https://www.instagram.com/sammachiv/

Back To Top