skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ข่าวดี !!!  มูลนิธิสัมมาชีพรับสมัคร​เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

ข่าวดี !!!  มูลนิธิสัมมาชีพรับสมัคร​เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

มูลนิธิสัมมาชีพรับสมัคร​เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารสำนักงาน (Administrative Officer) 1 อัตรา

ประเภทของงาน    งานประจำ

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310   

ปฏิบัติงาน :  วันจันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00-17.00 น.

 

Job Description

 • ดูแลงานเอกสาร งานบุคคลและงานสวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯ
 • ตรวจเช็ค จัดซื้อพัสดุ และครุภัณฑ์ ภายในสำนักงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
 • งานติดต่อ ประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแล ตรวจรับหนังสือเข้าภายในมูลนิธิสัมมาชีพ และประสานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
 • จัดทำเอกสาร ร่างหนังสือ หนังสือบันทึกข้อความต่างๆ 
 • จัดทำ รวบรวมเอกสาร หลักฐานการเงิน การเบิกจ่ายเงินทดรองและเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 
 • จัดประชุม ทำเอกสารการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
 • งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณลักษณะ

 • มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีความยึดหยุ่นเวลาการทำงาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสรุป สังเคราะห์ประเด็น และจัดทำหนังสือโดยใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างบุคคล/องค์กรภายใน และภายนอกได้ดี 
 • เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบงานใหม่ ๆ
 • มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ 
 • มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศหญิง-ชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี 
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office Word, Excel, Power point)
 • สามารถใช้ระบบการประชุม Zoom ออนไลน์พื้นฐานได้ และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ในระดับดี 

 

การรับสมัคร 

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ sammachiv2022@gmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310  โทรศัพท์ 02-530-9204-5/ 086-358-7287  โทรสาร 02-530-9206 

 

** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับคนที่เหมาะสม **

>>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด​รายละเอียด​การรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร <<<

 

>>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อ​ดาวน์โหลด​สมัครงานมูลนิธิสัมมาชีพ <<<

 

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

 

1.) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3.) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

6.) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 


ติดตาม​ข่าวสาร​มูลนิธิ​สัมมาชีพ​ได้ที่

Back To Top