skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. มูลนิธิสัมมาชีพได้จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1001 ตึก C asean โดยมีคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพเป็นประธาน วาระในการประชุม ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ ซึ่งมีการหารือร่วมกันในเรื่องการสรรหาผู้เหมาะสมมารับตำแหน่งกรรมการมูลนิธิที่ว่างอยู่ซึ่งในที่ประชุมได้เลื่อนวาระนี้ไปในการประชุมครั้งหน้าเพื่อความเหมาะสม   รวมถึงเรื่องรางวัลบุคคลสัมมาชีพ ปี 2561 โดยมีการหารือเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งที่ประชุมได้ขอให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความรอบคอบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรายงานความคืบหน้าการจัดอบรมโครงการผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9  ในเรื่องของจำนวนผู้สมัครเรียน ผู้สนับสนุนโครงการและงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และยังได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปใช้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง

 

Back To Top