skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญชวนร่วมงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 8

  มูลนิธิสัมมาชีพขอเชิญชวนร่วมเป็นเ…

Read More

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ชูแนวคิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย”

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานรางวัลต้นแบบส…

Read More

ผู้นำก่อการดี-สัมมาชีพต้นแบบชัยภูมิ ขับเคลื่อนก้าวสู่“เมืองสมุนไพร”

ผู้นำก่อการดี-สัมมาชีพต้นแบบชัยภูมิ ขับเ…

Read More

มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดรับการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับ “รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ ร่วมเสนอรายชื่อผู้ท…

Read More
Back To Top