skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

“ชากไทยโมเดล” กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วิสาหกิจต้นแบบแก้หนี้สินชุมชน

“ชากไทยโมเดล” กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต…

Read More

หม้อห้อมทุ่งเจริญฯ แพร่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน-เอกลักษณ์ท้องถิ่น ชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพปี 64

หม้อห้อมทุ่งเจริญฯ แพร่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน…

Read More
Back To Top